Uchwała nr 49/03Rady Gminy Rypinz dnia 10 września 2003zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Uchwała nr 49/03
Rady Gminy Rypin
z dnia 10 września 2003


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 124 ust.1 pkt  1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.).

uchwala się, co następuję :

§  1

 W uchwale nr 23/03 z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy nr 13/03 z dnia
30 maja 2003 r., uchwałą Rady Gminy nr 37/03 z dnia 16 czerwca 2003 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 20/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Dochody budżetowe w kwocie  9.870.910 zł zastępuje się kwotą 9.959.318 zł
    w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami z kwoty 920.581 zł zwiększa się do kwoty 921.001 zł.

2. Wydatki budżetowe w kwocie 11.165.353 zł zastępuje się kwotą 11.510.988 zł
     w tym :
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami z kwoty 958.613 zł zwiększa się do kwoty
959.033 zł.

3. W wydatkach określonych w § 1 pkt 2 wyodrębnia się :
1) wydatki bieżące w kwocie 7.915.733 zł zastępuje się kwotą 8.210.268 zł,
w tym :
          a)  wynagrodzenia w kwocie 3.330.025 zł zwiększa się do kwoty 3.371.652 zł,
          b) pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 685.604 zł zwiększa się do kwoty
693.824 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.249.620 zł zastępuję się kwotą 3.300.720 zł,

Szczegółowe zmiany w dochodach i wydatkach określa załącznik nr 1 i 2 do uchwały.

§  2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.551.670 zł, są przychody
pochodzące z:
- kredytu krótkoterminowego w kwocie  -    500.000 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie  -  1.051.670 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§  3

Ustala się prognozę długu publicznego na rok 2003 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§  4

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§  5

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo – przyjęty.


         Przewodniczący Rady

             Piotr Pawłowski

uchwała nr 49/03 do pobrania (28kB) plik

Załącznik Nr 1 (35kB) word               Załącznik Nr 2 (44kB) word

Załącznik Nr 3 (39kB) word               Załącznik Nr 4 (49kB) word

Uzasadnienie do Uchwały Nr 49/03 (36kB) word

Planowane spłaty zobowiązań (46kB) word

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (19 września 2003, 10:33:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2284