Uchwała nr XII/61/03Rady Gminy Rypinz dnia 8 grudnia 2003w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2004 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm. )

Uchwała nr XII/61/03
Rady Gminy Rypin
z dnia 8 grudnia 2003


w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm. )


uchwala się, co następuje :
 
§  1


 Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonującej
sprzedaży na terenie gminy w wysokości :
 
1/ za sprzedaż z  samochodu dostawczego                                      - 15,- zł,
2/ za sprzedaż z  samochodu osobowego                                        - 15,- zł,
3/ za sprzedaż z  ciągnika rolniczego z przyczepą                             - 15,- zł,
4/ za sprzedaż z  woza konnego                                                     - 10,- zł,
5/ za sprzedaż z ręki, kosza, skrzynki                                             -   5,- zł,
 

§  2

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.
 


§  3
 

Opłatę targową pobierają inkasenci – sołtysi wydając pokwitowanie jako dowód jej opłacenia.
 

§  4


Wysokość wynagrodzenia inkasentów wynosi 25 % pobranych kwot opłaty targowej. 

§  5

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§  6 


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                                    Przewodniczący Rady
 
                                                                                      Piotr Pawłowski

plik do pobrania (22kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (10 lutego 2004, 13:28:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2449