Uchwała nr XVIII/91/04Rady Gminy Rypinz dnia 3 września 2004w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej badanie zasadności skargNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz § 80 statutu gminy Rypin ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1601 )

Uchwała nr XVIII/91/04
Rady Gminy Rypin
z dnia 3 września 2004


w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej badanie zasadności skarg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz § 80 statutu gminy Rypin ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1601 )


uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Zleca się komisji rewizyjnej, jako zadanie stałe, badanie skarg na działalność wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w celu ustalenia zasadności zarzutów przedstawianych w skargach, przygotowanie i przedstawianie stanowiska radzie gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przewodniczący Rady
 
     Piotr Pawłowski

plik do pobrania (21kB) plik
 

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (4 października 2004, 11:28:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2200