Uchwała nr XIX/95/04Rady Gminy Rypinz dnia 6 października 2004w sprawie opłaty za wznowienie dostawy wodyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr XIX/95/04
Rady Gminy Rypin
z dnia 6 października 2004


w sprawie opłaty za wznowienie dostawy wody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Ustala się na 2005 rok opłatę w wysokości 200,00 zł za wznowienie dostawy wody do budynków właścicieli nieruchomości, którym wstrzymano dostawę wody na skutek zaległości w opłatach za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady
 
     Piotr Pawłowski

plik do pobrania (20kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (22 października 2004, 11:48:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2453