Uchwała nr XXI/106/04Rady Gminy Rypinz dnia 6 grudnia 2004w sprawie opłaty administracyjnejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ), art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 )

Uchwała nr XXI/106/04
Rady Gminy Rypin
z dnia 6 grudnia 2004


w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ), art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 )


uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Wprowadza się opłatę administracyjną na 2005 rok za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, a wykonywane przez organy podległe radzie gminy :
 
1/ za wypis z miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego gminy w wysokości                                     - 190 zł,
2/ za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego gminy w wysokości                                     - 190 zł

§ 2

Opłata administracyjna płatna jest gotówką w kasie urzędu gminy przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Przewodniczący Rady
 
     Piotr Pawłowski

plik do pobrania (29kB) plik


metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (29 grudnia 2004, 12:41:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2235