Uchwała nr XXIX/144/05Rady Gminy Rypinz dnia 7 grudnia 2005w sprawie stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ),art. 5 ust.1,ust 12 i ust.13 oraz 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96,poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr 130,poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. z 2005 r. Nr 68, poz. 956).

Uchwała nr XXIX/144/05
Rady Gminy Rypin
z dnia 7 grudnia 2005


w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ),art. 5 ust.1,ust 12 i ust.13 oraz 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96,poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr 130,poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. z 2005 r. Nr 68, poz. 956).


uchwala się, co następuje :
 
§  1

Ustala się na 2006 rok stawki podatku od nieruchomości :
 
1/ od budynków lub ich części :
    a) mieszkalnych lub ich części  -0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
        mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
        - 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
        kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł od 1 m2 powierzchni
        użytkowej,
 
    d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresie udzielania
        świadczeń zdrowotnych –  3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
 
    e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
        działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
        1,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
    f)  letniskowych – 6,00 zł,  od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
 
2/ od budowli – 2 % ich wartości
 
3/ od gruntów :
    a)  związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza
         lub leśna bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów –
         0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
 
    b)  pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
         3,50 zł od 1 ha powierzchni,
 
    c)  pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
         działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
         0,20 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2

1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w drodze
    inkasa przez sołtysów na zasadach określonych w odrębnej uchwale.
2. Podatek od nieruchomości płatny jest u sołtysa, w kasie urzędu gminy lub na konto  
    bankowe.

§ 3

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
- nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
- budynki i budowle wykorzystywane bezpośrednio do wywarzania wody i
  odprowadzania ścieków będących w użytkowaniu gminy Rypin,
- nieruchomości zajęte na potrzeby bibliotek gminnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
 
                                                                                          Piotr Pawłowski

plik do pobrania (39kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (22 grudnia 2005, 11:23:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2405