Uchwała nr XXIX/145/05Rady Gminy Rypinz dnia 7 grudnia 2005w sprawie stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ) oraz art.10 ust.1, art.12 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291, Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku ( M.P. Nr 62, poz.859) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 68, poz. 956).

Uchwała nr XXIX/145/05
Rady Gminy Rypin
z dnia 7 grudnia 2005


w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ) oraz art.10 ust.1, art.12 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291, Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku ( M.P. Nr 62, poz.859) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 68, poz. 956).


uchwala się, co następuje :

§  1

Ustala się na 2006 rok stawki podatku od środków transportowych w wysokości :
 
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
    a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie        -           430,00 zł,
    b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie     -           720,00 zł
    c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton           -           850,00 zł,
 
2/ od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
    uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – dwie                         -        1.600,00 zł,
        - o liczbie osi – trzy                          -        1.600,00 zł,

    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
        - o liczbie osi – trzy                          -        1.600,00 zł,
        - o liczbie osi – cztery i więcej            -        1.800,00 zł,

    c) równej lub wyższej niż 26 ton :
        - o liczbie osi – cztery i więcej            -         1.800,00 zł,
 
3/ od samochodów ciężarowych z innym system zawieszenia osi jezdnych o
    dopuszczalnej masie całkowitej :
    a) równej  lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi- dwie                           -        1.600,00 zł,
        - o liczbie osi – trzy                          -        1.600,00 zł,

    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
        - o liczbie osi – trzy                          -        1.600,00 zł,
        - o liczbie osi – cztery i więcej            -        1.800,00 zł,
    
    c) równej lub wyższej niż 26 ton :
       - o liczbie osi – cztery i więcej             -        2.452,80 zł,
 
4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony            -        1.200,00 zł,
    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                -        1.200,00 zł,
    c) od 9 ton i poniżej 12 ton                   -        1.200,00 zł,
 
5/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
    z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
    uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – dwie                        -        1.500,00 zł,

    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
       - o liczbie osi – dwie                         -        1.500,00 zł,
       - o liczbie osi – trzy                          -        1.800,00 zł,

    c) wyższej niż 36 ton :
       - o liczbie osi – dwie                         -        2.000,00 zł,
       - o liczbie osi – trzy                          -        2.300,00 zł,
 
6/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
    z naczepą lub przyczepą, z innym system zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
    masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - liczbie osi – dwie                          -        1.500,00 zł,

    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
        - o liczbie osi – dwie                       -        1.936,29 zł,
 
    c) wyższej niż 36 ton :
       - o liczbie osi – dwie                        -        2.300,00 zł,
       - o liczbie osi – trzy                         -        2.505,15 zł,
 
7/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
    masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością
    rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 700,00 zł
 
8/ od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
    równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – jedna                      -             800,00 zł,

    b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton: 
        - o liczbie osi – jedna                      -            800,00 zł,
        - o liczbie osi – dwie                        -            850,00 zł,

    c) równej lub wyższej niż 36 ton :
       - o liczbie osi – dwie                         -        1.200,00 zł,
       - o liczbie osi – trzy                          -        1.200,00 zł,
 
9/ od przyczep lub naczep z innym system zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
    masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – jedna                      -            800,00 zł,

     b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
         - o liczbie osi – jedna                     -            900,00 zł,
         - o liczbie osi – dwie                       -         1.292,00 zł,

     c) wyższej niż 36 ton :
         - o liczbie osi – dwie                       -        1.700,00 zł,
         - o liczbie osi – trzy                        -        1.300,00 zł,
 
10/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
      a) mniejszej niż 30 miejsc                 -            800,00 zł,
      b) równej lub wyższej niż 30 miejsc     -        1.800,00 zł

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:
- środki transportowe gminy i jednostek organizacyjnych gminy,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej 3,5 tony.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
 
                                                                                          Piotr Pawłowski   

plik do pobrania (46kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (22 grudnia 2005, 12:14:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1960