Uchwała nr III/16/06Rady Gminy Rypinz dnia 22 grudnia 2006w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 )

Uchwała nr III/16/06
Rady Gminy Rypin
z dnia 22 grudnia 2006


w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 )


uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rypin w zakresie obszaru określonego w § 2.

§ 2

1. Plan obejmuje wybrany obszar w granicach administracyjnych Gminy Rypin, położony w miejscowości Dylewo ( działka o numerze ewidencyjnym 131/1 o powierzchni 1,86 ha ), przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
2. Przedmiotem planu jest ustalenie nowych zasad zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonego obszaru zgodnie z opracowanym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rypin”, uchwalonym uchwałą Nr 128/01 Rady Gminy Rypin z dnia 6 czerwca 2001 r., poprzez zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze pod funkcję produkcyjno – usługową ( uciążliwość mieszcząca się w granicach działek ), związane z rozwojem gminy.
3. Zakres ustaleń planu stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje:
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu   lub 
      różnych zasadach zagospodarowania;
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
  5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
  6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
      linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
  7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
      ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także
      narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
      ziemnych;
  8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
      miejscowym;
  9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich    użytkowaniu,
      w tym zakaz zabudowy;
  10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
         infrastruktury technicznej;
  11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania
         terenów;
  12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
        ust. 4 ustawy,
  13) granice obszarów wymagających rekultywacji,
  14) inne warunki i zasady w zależności od potrzeb.

§ 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy do sporządzenia projektu planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a także z przepisami art. 15 ust. 2 i 3, art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164, poz. 1587 ).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
 
Jan Pankowski

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr III/16/06
 Rady Gminy Rypin
z dnia 22 grudnia 2006 r.

W związku z utratą ważności dotychczasowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wnioskami właścicieli nieruchomości przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym w § 2 uchwały.
Planowane przeznaczenie terenu pod określone funkcje zostanie wprowadzone w obszar gminy Rypin zgodnie z wszelkimi wymogami wynikającymi z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody i ochrony gruntów rolnych i leśnych.
Teren wyznaczony do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi własność Gminy Rypin
Lokalizacja wybranego terenu o planowanej funkcji nie koliduje z innymi zamierzeniami i jest zgodna z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin” uchwalonym Uchwałą Nr 128/01 Rady Gminy Rypin z dnia 6 czerwca 2001 r., które stanowi podstawę prawną prowadzenia polityki przestrzennej Gminy, polegającej między innymi na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod poszczególne zamierzenia inwestycyjne.
Uregulowania prawne związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpłyną na poprawę warunków społecznych i gospodarczych, podniosą atrakcyjność inwestycyjną gminy.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty, Wójt Gminy Rypin uznał za uzasadnione przedstawienie Radzie Gminy Rypin projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów określonych w uchwale.

Przewodniczący Rady

                                                                          Jan Pankowski

plik do pobrania (41kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (4 stycznia 2007, 09:31:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3104