Ogłoszenie Nr 2/22 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa w Urzędzie Gminy Rypin.


Rypin, dnia 30 listopada 2022 r.
 
OGŁOSZENIE NR 2/22
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa  w Urzędzie Gminy Rypin.
 
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) 
Wójt Gminy Rypin
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  do spraw  budownictwa w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4.

I. Zadania wykonywane na stanowisku pracy obejmą m. in.:

 1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem zadań inwestycyjnych i remontowych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem technicznym obiektów małej architektury oraz budynków będących własnością gminy.
 3. Przygotowywanie dokumentacji do studium zagospodarowania przestrzennego.
 4. Przygotowywanie dokumentacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 6. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego.
 7. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.
 8. Prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości.  
II. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Znajomość przepisów prawa związanych z problematyką na stanowisku pracy, obejmujących m. in. ustawy: o samorządzie gminnym, KPA, prawo budowlane, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, prawo zamówień publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

III. Wymagania preferowane (podlegające ocenie w ramach selekcji kandydatów):
 1. Wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna lub inne pokrewne.
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.  
IV. Wymagania dodatkowe:
 1.  Zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, kultura osobista.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Znajomość procedury administracyjnej.
 4. Gotowość do pracy w terenie.
 5. Prawo jazdy co najmniej kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.
 6. Opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu.
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, Power Point). 
V. Warunki pracy:
 
 1. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.
 2. Kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy.
 3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Usytuowanie stanowiska pracy: parter.  
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rypin, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu listopadzie 2022 roku wyniósł mniej niż 6 %.
 

VI.  Wymagane dokumenty i ich składanie:
 
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy.
 5. W przypadku posiadania stażu pracy na podobnym stanowisku - kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku o którym mowa w pkt. III, ppkt. 2.
 6. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z załączonym wzorem.
 9. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.530).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. budownictwa", do godz. 15:30 dnia 22 grudnia 2022 roku, na wskazany adres: Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
 
VII. Postanowienia końcowe:
 

 1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
 5. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 6. Złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, zostaną zwrócone przesyłką pocztową.
 7. Dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy - pokój nr 19 lub kierownik referatu gminy – pokój nr 1, telefon 54 280 97 00.
 
                                                                                     WÓJT

                                                               /-/dr inż. Janusz Tyburski


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin; e-mail: sekretariat@rypin.pl.
 2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Rypin: e-mail: iod@lesny.com.pl, , tel. 61 424 40 33.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rypin w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust.1 lit. a) RODO).
 4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Przysługuje Panu/Pani posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. W przypadku braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rypin.
 10. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.Oświadczenie RODO pobierz (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (30 listopada 2022)
Opublikował: Mariusz Paprocki (30 listopada 2022, 15:58:08)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (1 grudnia 2022, 07:41:21)
Zmieniono: dodano klauzulę RODO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 329