Protokół nr 4/02

P R O T O K Ó Ł   Nr IV/02
z sesji Rady Gminy Rypin
odbytej w dniu 30 grudnia 2002 r.


IV sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 30 grudnia 2002 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 10:00 do godz. 11:00.
Sesji przewodniczył Piotr Pawłowski przewodniczący Rady Gminy Rypin.

Przewodniczący rady Piotr Pawłowski dokonał otwarcia IV sesji Rady Gminy Rypin oraz powitał wszystkich obecnych. Stwierdził, że na ustawowy skład 15 radnych rady gminy w sesji uczestniczy 15 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli :
1/ Ryszard Potwardowski - wójt,
2/ Jan Kwiatkowski - sekretarz gminy,
3/ Zofia Milarska - skarbnik gminy,
4/ sołtysi według załączonej do protokołu listy,
5/ wyborcy gminy Rypin.


 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił następujący porządek obrad IV sesji rady gminy :

1.Przyjęcie protokołu z obrad III sesji rady gminy odbytej w dniu 9 grudnia 2002 r.

2. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
   a) pytania, uwagi,
   b) projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

3. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości
   a) opinia komisji rolnictwa,
   b) pytania, uwagi,
   c) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

4.Ustalenie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia  w wodę
   a) opinia komisji rolnictwa,
   b)  pytania, uwagi,
   c)  projekt uchwały w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

5.Wolne wnioski, zapytania i informacje.

6.Zakończenie obrad IV sesji rady gminy.

 Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego przez przewodniczącego rady porządku obrad.


Porządek obrad :

Do p-ktu 1 -go
 Przewodniczący rady gminy Piotr Pawłowski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z III sesji rady gminy odbytej w dniu 9 grudnia 2002 r. Radni nie wnieśli uwag do protokołu i w głosowaniu jawnym, 14 głosami „za"i 1 głosem „wstrzymującym" przyjęli protokół z III sesji.

Do p-ktu 2-go
 Skarbnik gminy Zofia Milarska zreferowała sprawę wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Poinformowała, że określenie wzorów jest wymogiem ustawowym. Deklaracje składają zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Wszystkie możliwe dane zostaną wpisane w urzędzie gminy. Druki informacji i deklaracji podatkowych zostaną wydrukowane w drukarni i rozprowadzone przez sołtysów.

Do p-ktu 2-go a
 Radny Jan Pankowski zaproponował, aby każdy sołtys dodatkowo otrzymał wzór deklaracji już wypełnionej.

Do p-ktu 2-go b
 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie stawek określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie   (15 głosów „za" ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr 20/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 3-go
Wójt Ryszard Potwardowski przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowościach : Kowalki - zbycie działki z garażem, Rypałki - sprzedaż mieszkań w byłej szkole i Głowińsk - zbycie nieruchomości po budownictwo.

Do p-ktu 3-go a
 Przewodniczący komisji rolnictwa Edward Cichacki przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Do p-ktu 3-go b
Nie zgłoszono pytań, uwag.

Do p-ktu 3-go c
 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za" ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr 21/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 4-go
 Wójt Ryszard Potwardowski przedstawił wniosek o ustalenie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 2003 rok. Proponuje opłatę za wodę pozostawić w takiej samej wysokości, jak w roku 2002 tj. 1,12 zł + 7 % podatku VAT. Poinformował, że po przejęciu hydroforni w Balinie i odczytaniu liczników wody np. w lutym można wyliczyć faktyczny koszt zużycia wody.

Do p-ktu 4-go a
 Przewodniczący komisji rolnictwa Edward Cichacki przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą projektu uchwały w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Do p-ktu 4-go b
Nie zgłoszono uwag, pytań.

Do p-ktu 4-go c
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za" ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr 22/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 5-go
W „Wolnych wnioskach..." głos zabrali:

1.Piotr Pawłowski - przewodniczący rady gminy
Złożył wszystkim życzenia noworoczne.

2.Ryszard Potwardowski - wójt
Przyłączył się do życzeń noworocznych.                    

3.Arkadiusz Jakubowski - radny, 
    Poinformował, że w dniu 23 grudnia 2002 r. odbyło się łapanie zajęcy. Pytał, czy ta sprawa jest uregulowana prawnie, i czy gmina z tego tytułu ma dochody.

4. Ryszard Potwardowski - wójt
    Odpowiedział, że koła łowieckie przedstawiając gminie terminarz polowań. 
    Do budżetu gminy wpływaj ą niewielkie środki finansowe od kół łowieckich. 
    Poinformował, że sprawę polowania na zające wyjaśni i udzieli odpowiedzi na następnej sesji rady gminy.

Do p-ktu 6-go
 Przewodniczący rady gminy Piotr Pawłowski stwierdził, że uchwalony porządek IV sesji został w całości zrealizowany.
Podziękował za udział w obradach i na tym zamknął obrady IV sesji Rady Gminy Rypin.


Protokołowała
insp. urzędu gminy      
Marianna Jesionkowska

Przewodniczący Rady

Piotr Pawłowski  

plik do pobrania (36kB) plik
                
 

metryczka


Wytworzył: Marianna Jesionkowska (30 grudnia 2002)
Opublikował: Julita Lewandowska (31 lipca 2003, 13:27:21)

Ostatnia zmiana: Julita Lewandowska (22 kwietnia 2004, 14:39:54)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1417