Protokół nr 1/02

PROTOKÓŁ Nr I/02
z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Rypin
odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

I sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 19 listopada 2002 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 10:00 do godz. 12:45.

Odśpiewaniem   hymnu   państwowego   rozpoczęto   inauguracyjną  sesję Rady Gminy Rypin.

Radny senior Jerzy Jan Wilandt dokonał otwarcia sesji oraz powitał:
l/ radnych - lista obecności stanowi załącznik do protokołu,
2/ radnych kadencji 1998 - 2002,
3/ wójta gminy i pracowników urzędu gminy,
4/ nowo wybranych radnych rady powiatu,
5/ dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6/ sołtysów - lista obecności stanowi załącznik do protokołu,
7/ przewodniczące kół gospodyń wiejskich,
8/ prezesów ochotniczych straży pożarnych,
9/ młodzież Gimnazjum w Kowalkach,
10/ mieszkańców gminy.

Radny senior poinformował, że warunkiem nabycia praw radnego jest złożenie przez niego ślubowania.
Poprosił wszystkich obecnych o powstanie z miejsc.
Po odczytaniu roty ślubowania radny senior w kolejności alfabetycznej wywoływał radnych do złożenia ślubowania. Wszyscy radni ( 15 radnych ) złożyli ślubowanie. Młodzież szkolna wręczyła radnym kwiaty.

Wójt gminy Ryszard Potwardowski złożył radnym kadencji 2002 - 2006 życzenia. Radnym kadencji 1998 - 2002 podziękował za trud i pracę na rzecz rozwoju gminy w ostatnich latach.

Radni ubiegłej kadencji p. Hanna Grochowiecka, p. Jan Gutkowski i p. Andrzej Szymański złożyli życzenia nowo wybranym radnym.

Radny senior Jerzy Jan Wilandt stwierdził, że na ustawowy stan 15 radnych Rady Gminy Rypin w sesji uczestniczy 15 radnych.

Przedstawił następujący porządek obrad I sesji rady gminy :
1. Wybór przewodniczącego rady gminy
a)  uchwalenie regulaminu tajnego głosowania,
b)  powołanie komisji skrutacyjnej,
c)  zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego rady,
d)  przeprowadzenie   głosowania   i   przedstawienie   protokołu  z   wyników głosowania,
e)  zapoznanie z treścią uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy.

2.  Ślubowanie wójta gminy.

3. Informacja o stanie gminy.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zakończenie obrad I sesji rady gminy.

Radny senior zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Radny Adam Szalkowski zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Wybór wiceprzewodniczących rady gminy", gdyż statut gminy Rypin przewiduje, że wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady odbywa się na I sesji.

Wójt gminy Ryszard Potwardowski wyjaśnił, że porządek I sesji został uzgodniony z przewodniczącym rady gminy ubiegłej kadencji p. Janem Pankowskim. W porządku nie uwzględniono wyborów wiceprzewodniczących rady, gdyż nie wszyscy radni się znają.

Przewodniczący obrad radny Jerzy Jan Wilandt poddał wniosek radnego Adama Szalkowskiego w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad pod głosowanie jawne.
Za wnioskiem głosowało 9 radnych, 5 było przeciwnych, a l radny wstrzymał się od głosu.
Radny senior poinformował, że punkt „Wybory wiceprzewodniczących rady gminy" będzie realizowany po informacji o stanie gminy w następujących podpunktach:
a) uchwalenie regulaminu tajnego głosowania,
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących rady,
d) przeprowadzenie   głosowania   i   przedstawienie   protokołu  z   wyników głosowania,
e) zapoznanie z treścią uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy.

Przebieg obrad :

Do p-ktu 1-go a
Radny senior Jerzy Jan Wilandt przedstawił projekt regulaminu tajnego głosowania dla wyboru przewodniczącego rady.
Do projektu regulaminu radni nie zgłosili uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za" ) regulamin uchwalili.
Regulamin tajnego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 1-go b
Radny  senior  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  do   składu komisji skrutacyjnej.
Radny Piotr Pawłowski zgłosił kandydaturę radnego Edwarda Cichackiego.
Radny Jan Pankowski zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Krajewskiego.
Radny     Stanisław     Sosnowski     zgłosił     kandydaturę     radnego     Adama Szalkowskiego.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci do komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w komisji.

Radny senior poddał pod głosowanie jawne proponowany skład komisji skrutacyjnej.
Radni   12  głosami  „za"  i  3   głosami  „wstrzymującymi"  powołali  komisję skrutacyjną w składzie :
1/ Edward Cichacki,
2/Wojciech Krajewski,
3/ Adam Szalkowski.

Do p-ktu 1-go c
Radny senior Jerzy Jan Wilandt poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego rady gminy.
Radny Stanisław Sosnowski zgłosił kandydaturę radnego Piotra Pawłowskiego. Radny Bogusław Rumocki zgłosił kandydaturę radnego Jana Pankowskiego. Oboje kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący obrad radny Wilandt poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy, a następnie zarządził 10-minutową przerwę w obradach.


P o    p r z e r w i e


Do p-ktu 1 -go d
Komisja skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania tajnego. Następnie zebrała głosy do urny.
Po podliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Wojciech Krajewski przedstawił protokół z wyników głosowania, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczącym Rady Gminy Rypin w kadencji 2002 - 2006 został wybrany radny Piotr Pawłowski.
Życzenia i kwiaty nowo wybranemu przewodniczącemu rady złożyli uczniowie Gimnazjum w Kowalkach, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu gminy oraz przedstawiciel ochotniczych straży pożarnych.

Do p-ktu 1-go e
Radny senior Jerzy Jan Wilandt przedstawił uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy. Uchwała nr 1/02 stanowi załącznik do protokołu.

Radny Jerzy Jan Wilandt dalsze prowadzenie obrad sesji przekazał radnemu Piotrowi Pawłowskiemu.

Przewodniczący rady Piotr Pawłowski podziękował radnym za wybór, jak również za życzenia i kwiaty. Zapewnił o staraniach na rzecz rozwoju   gminy licząc na dobrą współpracę radnych, wójta i sołtysów.
Zarządził 10-minutową przerwę w obradach.

P o    p r z e r w i e

Do p-ktu 2-go
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poinformował, że w wyborach samorządowych w dniu 27 października 2002 r. wyborcy gminy wybrali na Wójta Gminy Rypin p. Ryszarda Potwardowskiego - dotychczasowego wójta. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania. Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poprosił wszystkich o powstanie z miejsc i odczytał rotę ślubowania.

Wójt Ryszard Potwardowski złożył przed radą gminy ślubowanie. Życzenia  i kwiaty wójtowi  gminy z  okazji  ślubowania złożyli uczniowie Gimnazjum   w   Kowalkach,   dyrektorzy   i   kierownicy   gminnych  jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu gminy oraz przedstawiciel ochotniczych straży pożarnych.
Wójt gminy podziękował za wszystkie życzenia.

Do p-ktu 3-go
Wójt  gminy Ryszard Potwardowski przedstawił  informację  o  stanie
gminy. Poinformował, że funkcję wójta gminy pełni od 1990 roku.
Stwierdził, że gmina Rypin należy do lepszych w powiecie rypińskim, pomimo
najniższego   od   kilku   lat   dochodu   na 1  mieszkańca.   Zwrócił   uwagę   w szczególności na :
1/ przejmowanie przez gminę gruntów po byłych PGR, dzięki czemu gmina ma
możliwość rozwoju, przeznaczenia ich pod inwestycje, czy sprzedaży.
2/ funkcjonowanie bazy warsztatowej na Głowińsku.
Zaplecze warsztatowo-maszynowe daje możliwość wykonania robót czy napraw we własnym zakresie, co znacznie obniża koszty.
3/prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum.
Corocznie na oświatę w gminie Rypin przeznacza się około 50 % środków z budżetu gminy. Są to wydatki konieczne, gdyż młodzież wiejska musi mieć stworzone dobre warunki nauki. Absolwenci szkół muszą być konkurencyjni, szczególnie w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W bieżącym roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Borzyminie. Równocześnie prowadzona jest rozbudowa budynku Gimnazjum w Ko walkach z dobudową sali gimnastycznej. W poprzedniej kadencji rady gminy podjęto działania w zakresie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sadłowie.
4/ rozbudowaną sieć wodociągową.
Ponad 1200 gospodarstw w gminie jest włączonych do sieci wodociągowej. Na bieżąco realizowane są indywidualne włączenia do sieci gminnej. Po wybudowaniu zbiornika retencyjnego przy hydroforni Sadłowo zachodzi potrzeba budowy zbiornika również przy hydroforni Starorypin. W niedalekiej przyszłości planuje się budowę studni w Sadłowie i Starorypinie.
5/ ścieki.
W gminie wybudowanych jest około 600 oczyszczalni przydomowych. W bieżącym roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kolektora ściekowego na trasie Starorypin - Rypin z funduszu SAPARD.
6/ gospodarkę odpadami.
Gmina Rypin jest członkiem Związku Gmin Rypińskich. W trakcie realizacji jest inwestycja budowy zakładu utylizacji odpadów w Puszczy Miejskiej prowadzona przez Związek.
7/ drogi.
Gmina buduje drogi utwardzone rocznie w granicach 3-4 km. Z funduszu SAPARD gmina ubiega się również o dofinansowanie budowy drogi Sadłowo - Linne - Jasin.
8/ dofinansowywanie czyszczenia małych zbiorników wodnych w
gospodarstwach indywidualnych - łącznie około 300 zbiorników.
9/ coroczne organizowanie konkursu estetycznego zagospodarowania zagród
wiejskich.
10/ sprzedaż mieszkań komunalnych lokatorom i nowym nabywcom.
11/bezrobocie.
Gmina w ramach swoich możliwości organizuje pomoc dla bezrobotnych poprzez zatrudnienie w ramach robót publicznych, bądź pomoc z opieki społecznej. 127 rozwój w kierunku energetyki odnawialnej.
Gmina planuje dokonać zamiany ogrzewania budynku gimnazjum z węglowego na słomę.
Wójt gminy Ryszard Potwardowski zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę z sołtysami, kołami gospodyń wiejskich, ochotniczymi strażami pożarnymi. Liczył na dalszą dobrą współpracę. Zwrócił się z prośbą o jasne przedstawianie swoich uwag, czy problemów na sesjach bądź przy okazji innych spotkań.

Do p-ktu 4-go a
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt regulaminu tajnego głosowania dla wyboru wiceprzewodniczących rady. Do projektu regulaminu radni nie zgłosili  uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za" ) regulamin uchwalili. Regulamin tajnego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 4-go b
Przewodniczący   rady   Piotr   Pawłowski   zaproponował,   aby   komisję skrutacyjną powołać w takim składzie jak dla wyboru przewodniczącego rady.
Radni : Edward Cichacki, Wojciech Krajewski i Adam Szalkowski wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego składu komisji skrutacyjnej i w głosowaniu jawnym, 12 głosami „za i 3 „wstrzymującymi" komisję powołali.

Do p-ktu 4-go c
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących rady gminy.
Radny Wojciech Krajewski zgłosił kandydaturę radnego Jana Pankowskiego, który jednak nie wyraził zgody na kandydowanie.
Radny    Arkadiusz    Jakubowski    zgłosił   kandydaturę    radnego    Stanisława
Sosnowskiego.
Radny Paweł Kwiatkowski zgłosił kandydaturę radnej Wiesławy Sokołowskiej.
Radny Jan Dytrych zgłosił kandydaturę radnego Bogusława Rumockiego.
Pozostali kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący rady gminy poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy, a następnie zarządził l0-minutową przerwę w obradach.


P o    p r z e r w i e

Do p-ktu 4-go d
Komisja skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania tajnego. Następnie zebrała głosy do urny.
Po podliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Wojciech Krajewski przedstawił protokół z wyników głosowania, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Rypin w kadencji 2002 - 2006 zostali wybrani : radna Wiesława Sokołowska i radny Stanisław Sosnowski. Nowo   wybranym   wiceprzewodniczącym   rady   kwiaty   wręczyli   uczniowie Gimnazjum w Kowalkach. Gratulacje wiceprzewodniczącym rady złożył wójt gminy.

Do p-ktu 4-go e
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy. Uchwała nr 2/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 5-go
W „Wolnych wnioskach..." głos zabrał wójt gminy Ryszard Potwardowski, który poinformował o wyborach do rad powiatowych izb rolniczych zarządzonych na dzień 8 grudnia 2002 r.
Wójt gminy podziękował za współpracę w kadencji 1998 - 2002 Panu Janowi Pankowskiemu - pełniącemu funkcję przewodniczącego rady gminy oraz Panu Janowi Lipskiemu - pełniącemu funkcję zastępcy wójta.

Do p-ktu 6-go
Przewodniczący rady gminy Piotr Pawłowski stwierdził, że uchwalony porządek I sesji został w całości zrealizowany.
Podziękował za udział w obradach, w szczególności Pani Dyrektor oraz uczniom Gimnazjum w Kowalkach za piękną oprawę sesji inauguracyjnej i na tym zamknął obrady I sesji Rady Gminy Rypin.


Protokołowała
insp. urzędu gminy
Marzena Zdrojewska                                     

Przewodniczący Rady
Piotr Pawłowski

plik do pobrania (51kB) plik
 

metryczka


Wytworzył: Marzena Zdrojewska (19 listopada 2002)
Opublikował: Julita Lewandowska (25 lipca 2003, 12:02:23)

Ostatnia zmiana: Julita Lewandowska (22 kwietnia 2004, 14:36:36)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1556