Protokół nr 2/02

PROTOKÓŁ Nr II/02
z sesji Rady Gminy Rypin
odbytej w dniu 26 listopada 2002 r.


II sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 26 listopada 2002 r. w sali nr 16 Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 9:00 do godz. 9:45.

Sesji przewodniczył Piotr Pawłowski przewodniczący Rady Gminy Rypin.

Przewodniczący rady Piotr Pawłowski dokonał otwarcia II sesji Rady Gminy Rypin oraz powitał wszystkich obecnych. Stwierdził, że na ustawowy skład 15 radnych rady gminy w sesji uczestniczy 14 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przybył w trakcie sesji radny Stanisław Błaszkiewicz.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1/ Jan Kwiatkowski - sekretarz gminy,
2/ Zofia Milarska - skarbnik gminy,
3/ Marianna Jesionkowska - inspektor urzędu gminy.

Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił następujący porządek obrad II sesji rady gminy :

1. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji rady gminy odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

2. Wniosek o dokonanie wyboru dwóch przedstawicieli do Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
    a)  zgłaszanie kandydatów,
  b) projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

3. Powołanie komisji rewizyjnej
    a)  zgłaszanie kandydatów,
    b)  projekt uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej.

4. Powołanie komisji budżetowej
    a)  kandydaci do komisji,
    b)  projekt uchwały w sprawie powołania stałej komisji budżetowej.

5. Powołanie komisji oświatowej
    a)  kandydaci do komisji,
    b)  projekt uchwały w sprawie powołania stałej komisji oświatowej.

6. Powołanie komisji rolnictwa
    a)  kandydaci do komisji,
    b)  projekt uchwały w sprawie powołania stałej komisji rolnictwa.

7. Powołanie komisji statutowej
    a)  kandydaci do komisji,
    b)  projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.

8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

9. Zakończenie obrad II sesji rady gminy.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

Porządek obrad :

Do p-ktu 1-go
Przewodniczący rady gminy Piotr Pawłowski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z I sesji rady gminy odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Radni nie wnieśli uwag do protokołu i w głosowaniu jawny m, jednogłośnie ( 14 głosów „za" ) przyjęli protokół z I sesji.
Przewodniczący rady wyjaśnił, że radni po otrzymaniu zawiadomienia na kolejną sesję rady gminy mogą zapoznać się z protokołem z sesji znajdującym się w biurze rady.

Do p-ktu 2-go
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poinformował, że gmina Rypin jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia każdą gminę reprezentuje dwóch przedstawicieli, przy czym jeden z przedstawicieli powinien być radnym.

Do p-ktu 2-go a
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poprosił o zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli gminy Rypin do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, jednocześnie korzystając z praw radnego zgłosił kandydaturę wójta gminy Ryszarda Potwardowskiego. Poinformował, że wójt Ryszard Potwardowski w Stowarzyszeniu pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej.
Sekretarz gminy Jan Kwiatkowski poinformował, że wójt gminy nieobecny na sesji rady gminy wyraził wolę kandydowania na przedstawiciela gminy do Stowarzyszenia.

Radny Jan Pankowski zgłosił kandydaturę radnej Wiesławy Sokołowskiej, która
jednak nie wyraziła zgody na kandydowanie.
Radny Adam Szalkowski zgłosił kandydaturę przewodniczącego rady Piotra
Pawłowskiego z uwagi na to, że przedstawicielem gminy w ubiegłej kadencji
był również przewodniczący rady.

Przewodniczący rady Piotr Pawłowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący rady poddał zgłoszone  kandydatury pod  głosowanie jawne. Radni przy 13 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym" dokonali wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą w osobach :
1/ Ryszarda Potwardowskiego - wójta,
2/ Piotra Pawłowskiego - radnego.

Do p-ktu 2-go b
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za" ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr 3/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 3-go
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poinformował, że w skład komisji rewizyjnej nie może wejść przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady.     W myśl regulaminu komisji rewizyjnej w skład komisji nie powinno się również powoływać radnego zatrudnionego w gminnej jednostce organizacyjnej.

Do p-ktu 3-go a
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji rewizyjnej rady gminy.
Radny Jan Pankowski zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Krajewskiego. Radny Wojciech Krajewski zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Wilandta, który nie wyraził zgody na kandydowanie.
Radny Jerzy Wilandt zgłosił kandydaturę radnego Edwarda Cichackiego.
Radny    Stanisław    Sosnowski    zgłosił    kandydaturę    radnego    Arkadiusza Jakubowskiego.
Radni: Krajewski, Cichacki i Jakubowski wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poddał zgłoszone kandydatury do komisji rewizyjnej pod głosowanie.

 

Radni w głosowaniu jawnym, 11 głosami „za" i 3 głosami „wstrzymującymi" powołali komisję rewizyjną w składzie :
1/ Arkadiusz Jakubowski - przewodniczący,
2/ Edward Cichacki - członek,
3/ Wojciech Krajewski - członek.

Do p-ktu 3-go b
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały         w sprawie powołania komisji rewizyjnej, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za" ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr 4/02 stanowi załącznik do protokołu.

Na sesję przybył radny Stanisław Błaszkiewicz.

Do p-ktu 4-go
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poinformował, że na początku sesji wszyscy radni mogli się zdeklarować na piśmie, w której komisji rady gminy tj. budżetowej, oświatowej, rolnictwa i statutowej, chcieliby pracować. Składając deklarację jednocześnie wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji. Ponadto poinformował o zasadach powoływania komisji:
- rada gminy powołuje komisje ze swego grona,
- radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych,
- radny może być przewodniczącym lub zastępcą przewodniczącego tylko jednej komisji stałej.
Deklaracja radnych stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 4-go a
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił kandydatów do stałej komisji budżetowej w osobach :
- Stanisław Błaszkiewicz,
- Jan Dytrych,
- Piotr Pawłowski,
- Stanisław Sosnowski,
- Adam Szalkowski,
- Jerzy Wilandt.
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poddał w/w kandydatury pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym, 13 głosami „za" i 2 głosami „wstrzymującymi" powołali skład osobowy komisji budżetowej.


Do p-ktu 4-go b
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały        w sprawie powołania stałej komisji budżetowej, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym,   13 głosami „za"   i 2 głosami „wstrzymującymi" uchwałę podjęli.
Uchwała nr 5/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 5-go a
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił kandydatów do stałej komisji oświatowej w osobach :
- Tomasz Daniszewski,
- Paweł Kwiatkowski,
- Józef Paliński,
- Bogusław Rumocki,
- Wiesława Sokołowska.
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poddał w/w kandydatury pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym, 9 głosami „za" i 5 głosami „wstrzymującymi" powołali skład osobowy komisji oświatowej.

W dalszej części obrad sesji nie brał udziału radny Stanisław Błaszkiewicz.

Do p-ktu 5-go b
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania stałej komisji oświatowej, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie  wnieśli  uwag do projektu  i  w głosowaniu jawnym,  9 głosami „za"  i 5 głosami „wstrzymującymi" uchwałę podjęli.
Uchwała nr 6/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 6-go a
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił kandydatów do stałej komisji rolnictwa w osobach :
- Stanisław Błaszkiewicz,
- Edward Cichacki,
- Tomasz Daniszewski,
- Arkadiusz Jakubowski,
- Wojciech Krajewski,
- Jan Pankowski,
- Adam Szalkowski,
- Jerzy Wilandt.

 

Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poddał w/w kandydatury pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym, 13 głosami „za" i 1 głosem „wstrzymującym" powołali skład osobowy komisji rolnictwa.

Do p-ktu 6-go b
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania stałej komisji rolnictwa, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym,   13 głosami „za"   i 1 głosem „wstrzymującym" uchwałę podjęli.
Uchwała nr 7/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 7-go a
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił kandydatów do doraźnej komisji statutowej w osobach :
- Arkadiusz Jakubowski,
- Paweł Kwiatkowski,
- Józef Paliński,
- Piotr Pawłowski,
- Bogusław Rumocki,
- Wiesława Sokołowska,
- Stanisław Sosnowski.
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poddał w/w kandydatury pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za" ) powołali skład osobowy komisji statutowej.

Do p-ktu 7-go b
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały         w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 14 głosów „za" ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr 8/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 8-go
W „Wolnych wnioskach..." głos zabrali:
1. Jan Kwiatkowski - sekretarz gminy
    Poinformował, że komisje budżetowa i rolnictwa muszą niezwłocznie podjąć pracę z uwagi na potrzebę uchwalenia podatków i opłat lokalnych na 2003 rok w terminie do 9 grudnia bieżącego roku. Termin ten jest ostateczny z uwagi na obowiązek ogłoszenia uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Ogłoszenie jest warunkiem wejścia tych uchwał w życie.

W związku z powyższym z upoważnienia wójta wyznaczył termin pierwszego posiedzenia komisji budżetowej i komisji rolnictwa na dzień 29 listopada 2002 r.
W związku z objazdem radnych po terenie gminy przedstawił trasę przejazdu. Przy okazji wyjazdu radni mogą zgłaszać potrzeby w swoich wsiach.

2. Jerzy Wilandt - radny, 
    Poinformował, że nie będzie mógł uczestniczyć w pierwszym posiedzeniu komisji budżetowej i rolnictwa z uwagi na zaplanowany wyjazd z żoną do lekarza.

3. Jan Kwiatkowski - sekretarz gminy
    Wyjaśnił, że wyznaczony termin posiedzenia można zmienić. Zaproponował przesunięcie terminu na dzień 28 listopada 2002 r. o godz. 10:00.
    Do zaproponowanego terminu nie zgłoszono uwag.

4. Jan Pankowski - radny, 
    Wyjaśnił, że przedstawicielem gminy Rypin w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w ubiegłej kadencji nie był przewodniczący rady, a wiceprzewodniczący rady Karol Chmielewski.

5. Piotr Pawłowski - przewodniczący rady gminy
    Poinformował o obowiązku złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych.  
    Poinformował również, że brał udział w spotkaniu zorganizowanym w urzędzie gminy z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Sekretarz gminy zapewnił o lojalności i pomocy ze strony przecowników urzędu.

Do p-ktu 9-go
Przewodniczący rady gminy Piotr Pawłowski stwierdził, że uchwalony porządek II sesji został w całości zrealizowany.
Podziękował za udział w obradach i na tym zamknął obrady II sesji Rady Gminy Rypin.


Protokołowała
insp. urzędu gminy
Marzena Zdrojewska
        

Przewodniczący Rady
Piotr Pawłowski

plik do pobrania (51kB) plik
 

metryczka


Wytworzył: Marzena Zdrojewska (26 listopada 2002)
Opublikował: Julita Lewandowska (25 lipca 2003, 12:14:01)

Ostatnia zmiana: Julita Lewandowska (22 kwietnia 2004, 14:37:30)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1510