Protokół nr 3/02

P R O T O K Ó Ł Nr III /02
z sesji Rady Gminy Rypin
odbytej w dniu 9 grudnia 2002 r.


 III sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 9 grudnia 2002 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 10:00 do godz. 13:30.

 Sesji przewodniczył Piotr Pawłowski przewodniczący Rady Gminy Rypin.

 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski dokonał otwarcia III sesji Rady Gminy Rypin oraz powitał wszystkich obecnych. Stwierdził, że na ustawowy skład 15 radnych rady gminy  w sesji uczestniczy 14 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Nieobecny był radny Adam Szalkowski.

Ponadto w sesji uczestniczyli :
l/ Ryszard Potwardowski - wójt,
2/ Jan Kwiatkowski - sekretarz gminy,
3/ Zofia Milarska - skarbnik gminy,
4/ Marianna Jesionkowska - inspektor urzędu gminy,
5/ sołtysi według załączonej do protokołu listy,
6/ wyborcy gminy Rypin.

 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił następujący porządek obrad III sesji rady gminy :

1.Przyjęcie protokołu z obrad II sesji rady gminy odbytej w dniu 26 listopada 2002 r.

2.Uchwalenie podatku od nieruchomości na 2003 rok
    a)  opinia komisji budżetowej,
    b)  pytania, uwagi,
    c)  projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

3. Uchwalenie podatku od środków transportowych na 2003 rok
    a)  opinia komisji budżetowej,
    b)  pytania, uwagi,
    c)  projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.


4. Uchwalenie podatku rolnego na 2003 rok
    a)  opinia komisji rolnictwa,
    b)  pytania, uwagi,
    c)  projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2003 rok.

5. Uchwalenie podatku leśnego na 2003 rok
    a)  opinia komisji rolnictwa,
    b)  pytania, uwagi,
    c)  projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna na 2003 rok.

6.  Uchwalenie podatku od posiadania psów na 2003 rok
    a)  opinia komisji budżetowej,
    b)  pytania, uwagi,
    c)  projekt uchwały w sprawie stawki podatku od posiadania psów.

7. Uchwalenie opłaty administracyjnej na 2003 rok
    a)  opinia komisji budżetowej,
    b)  pytania, uwagi,
    c)  projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej.

8. Uchwalenie opłaty targowej na 2003 rok
    a)  pytania, uwagi,
    b)  projekt uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

9. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2002 rok
    a)  opinia komisji budżetowej,
    b)  pytania, uwagi,
    c)  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok.

10.Wy znaczenie przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich
     a)  zgłaszanie kandydatów,
     b)  projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do    
          Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.

11. Ustalenie diety dla przewodniczącego rady
     a)  wnioski, uwagi,
     b)  projekt uchwały w sprawie diety dla przewodniczącego rady.

12.Ustalenie wynagrodzenia wójta
     a)  wnioski, uwagi,
     b)  projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta.

13.Wolne wnioski, zapytania i informacje.

14. Zakończenie obrad III sesji rady gminy.
 Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego przez przewodniczącego rady porządku obrad.

 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poinformował, że w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej zostali wybrani p. Hanna Grochowiecka i p. Edward Cichacki. Złożył nowo wybranym członkom rady gratulacje.

 Pani Hanna Grochowiecka złożyła podziękowania dla tych, którzy organizowali wybory do rady powiatowej izby rolniczej na szczeblu gminy oraz wyborcom.

 

Porządek obrad :

Dop-ktu 1-go
 Przewodniczący rady gminy Piotr Pawłowski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z II sesji rady gminy odbytej w dniu 26 listopada 2002 r. Radni nie wnieśli uwag do protokołu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie    (14 głosów „za" ) przyjęli protokół z II sesji.

Do p-ktu 2-go
 Wójt Ryszard Potwardowski zwrócił uwagę na dużą wagę podatków         i opłat lokalnych. Ustalając stawki podatków i opłat należy wyważyć pomiędzy potrzebami gminy, a możliwościami finansowymi mieszkańców. Poinformował, że w roku bieżącym podatek od nieruchomości był trudno ściągalny, było dużo wniosków podatników o umorzenie podatku.
Przedstawił   propozycję   stawek   podatku   na   rok   2003   w   następujących wysokościach : 
1 / od gruntów :
    a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
    b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zł od 1 ha powierzchni,
    c)  pozostałych - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni,
2/ od budynków lub ich części:
    a)  mieszkalnych - 0,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności   
         gospodarczej - 17,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
    c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,


    d) zajętych na prowadzenie działaności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od l m2 powierzchni użytkowej,
    e) letniskowych - 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    f) pozostałych - 1,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3/ od budowli - 2% ich wartości.
 Wyjaśnił, że proponuje maksymalne stawki podatków płaconych przez przedsiębiorców. Poinformował, że wójt może w ciągu roku umorzyć część podatku.

Do p-ktu 2-go a
 Zastępca przewodniczącego komisji budżetowej Stanisław Błaszkiewicz przedstawił opinię komisji dotyczącą proponowanych stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. Komisja wnioskuje o obniżenie stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej do wysokości 16,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. Pozostałe stawki podatku proponowane przez wójta komisja zaopiniowała pozytywnie.

Do p-ktu 2-go b
 Radny Józef Paliński zawnioskował, aby stawkę podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej obniżyć do wysokości 16,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący tj. wniosek przedłożony przez wójta.
Radni   w   głosowaniu  jawnym,   przy   3   głosach   „przeciw"   i   11   głosach „wstrzymujących" wniosku wójta nie przyjęli.
W następnej kolejności głosowano wniosek w sprawie stawek podatku od nieruchomości zgłoszony przez komisję budżetową.
Radni w głosowaniu jawnym, przy 7 głosach „za" i 7 głosach „wstrzymujących" wniosek komisji przyjęli do realizacji.
Z uwagi na wynik poprzedniego głosowania wniosku radnego Palińskiego nie poddano pod głosowanie.

Do p-ktu 2-go c
 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za" ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr 9/02 stanowi załącznik do protokołu.


Do p-ktu 3-go
 Wójt Ryszard Potwardowski przedstawił propozycję stawek podatku od środków transportowych na rok 2003. Proponuje stawki podatku takie same, jak w roku 2002 tj. :
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
    a)  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         - 420,00 zł,
    b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      - 700,00 zł,
    c)  powyżej 9 ton                                    - 840,00 zł,
2/ od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub
    zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :
    a)  równej lub wyżej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
         - o liczbie osi - dwie                          - 2.200,00 zł,
         - o liczbie osi - trzy                           - 2.200,00 zł,
    b)  równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
         - o liczbie osi - trzy                           -2.200,00 zł,
         - o liczbie osi - cztery i więcej             - 2.200,00 zł,
    c)  równej lub wyższej niż 26 ton :
         - o liczbie osi - cztery i więcej             - 2.200,00 zł,
3/ od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :
    a)  równej lub wyżej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
         - o liczbie osi - dwie                          - 2.200,00 zł,
         - o liczbie osi - trzy                           - 2.200,00 zł,
    b)  równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
         - o liczbie osi - trzy                           -2.200,00 zł,
         - o liczbie osi - cztery i więcej             - 2.200,00 zł,
    c)  równej lub wyższej niż 26 ton :
         - o liczbie osi - cztery i więcej             - 2.200,00 zł,
4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a)  od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony             - 1.300,00 zł,
    b)  od 5,5 tony i poniżej 9 ton                 - 1.300,00 zł,
    c)  od 9 ton i poniżej 12 ton                    - 1.300,00 zł,
5/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
         - o liczbie osi - dwie                          - 1 .700,00 zł,
    b)  równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
         - o liczbie osi - dwie                          - 1 .700,00 zł,
         - o liczbie osi - trzy                           - 1 .700,00 zł,
    c) wyższej niż 36 ton :
        - o liczbie osi - dwie                           -2.200,00 zł,
        - o liczbie osi - trzy                            - 2.207,00 zł,
6/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych  
    o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
         - o liczbie osi - dwie                         - 1 .800,00 zł,
    b)  równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
         - o liczbie osi - dwie                         - 1.800,00 zł,
    c)  wyższej niż 36 ton :
         - o liczbie osi - dwie                         - 2.200,00 zł,
         - o liczbie osi - trzy                          - 2.207,00 zł,
7/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 800,00 zł,
8/ od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
         - o liczbie osi -jedna                        - 1.000,00 zł,
    b)  równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton :
         - o liczbie osi -jedna                        - 1.000,00 zł,
         - o liczbie osi - dwie                         - 1 .000,00 zł,
    c)  równej lub wyższej niż 36 ton :
         - o liczbie osi - dwie                         - 1 .400,00 zł,
         - o liczbie osi - trzy                          - 1 .400,00 zł,
9/ od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi -jedna                         - 1 .000,00 zł,
    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
        - o liczbie osi -jedna                         - 1.000,00 zł,
        - o liczbie osi - dwie                          - 1.118,00 zł,
    c)  wyższej niż 36 ton :
        - o liczbie osi - dwie                          - 1 .472,00 zł,
        - o liczbie osi - trzy                           - 1 .400,00 zł,
10/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
      a) mniejszej niż 30 miejsc                   - 700,00 zł,
      b) równej lub wyższej niż 30 miejsc       - 1.700,00 zł.


Do p-ktu 3-go a
 Zastępca przewodniczącego komisji budżetowej Stanisław Błaszkiewicz przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą proponowanych przez wójta stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

Do p-ktu 3-go b
 Wiceprzewodnicząca rady Wiesława Sokołowska poinformowała, że pracuje zawodowo jako pośrednik ubezpieczeniowy i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu w gminie Rypin zwracali uwagę na wysokie stawki podatku od środków transportowych. Wnioskowała o obniżenie następujących stawek podatku na 2003 rok :
1/ od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub  
   zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
   a) równej lub wyżej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
       - o liczbie osi - dwie                          - 1 .800,00 zł,
       - o liczbie osi - trzy                           - 1 .800,00 zł,
   b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
       - o liczbie osi - trzy                           - 1 .800,00 zł,
       - o liczbie osi - cztery i więcej             - 1 .800,00 zł,
   c) równej lub wyższej niż 26 ton :
       - o liczbie osi - cztery i więcej             - 1 .800,00 zł,
2/ od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :
    a) równej lub wyżej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi - dwie                          - 1 .800,00 zł,
        - o liczbie osi - trzy                           - 1 .800,00 zł,
    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
        - o liczbie osi - trzy                           - 1 .800,00 zł,
        - o liczbie osi - cztery i więcej             - 1 .800,00 zł,
3/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony             - 1.100,00 zł,
    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                  -1.100,00 zł,
    c) od 9 ton i poniżej 12 ton                     -1.100,00 zł,
4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi - dwie                         -1.400,00 zł,
    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
        - o liczbie osi - dwie                         - 1 .400,00 zł,
    c) wyższej niż 36 ton :
        - o liczbie osi - dwie                         - 1. 800,00 zł,
5/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i niniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi - dwie                         - 1 .400,00 zł
    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
        - o liczbie osi - dwie                         - 1 .700,00 zł,
6/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 700,00 zł,
7/ od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi-jedna                         - 800,00 zł,
    b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton :
        - o liczbie osi-jedna                         - 800,00 zł,
        - o liczbie osi - dwie                         - 800,00 zł,
    c) równej lub wyższej niż 36 ton :
        - o liczbie osi - dwie                         - 1 .200,00 zł,
        - o liczbie osi - trzy                          - 1 .200,00 zł,
8/ od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi-jedna                         - 800,00 zł,
    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
        - o liczbie osi -jedna                        - 800,00 zł.

 Pozostałe stawki podatku proponuje w wysokościach takich, jak zaproponował wójt Ryszard Potwardowski.

 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący tj. wniosek przedłożony przez wójta pozytywnie zaopiniowany przez komisję budżetową.
Radni w głosowaniu jawnym, przy 5 głosach „za", 7 - „przeciw" i 2 głosach „wstrzymujących" wniosku wójta nie przyjęli.
W następnej kolejności głosowano wniosek w sprawie stawek podatku od środków transportowych zgłoszony przez radną Wiesławę Sokołowską.
Radni w głosowaniu jawnym, przy 9 głosach „za" i 4 - „przeciw" i l głosie „wstrzymującym" wniosek radnej Sokołowskiej przyjęli do realizacji.

W dyskusji głos zabrali :

1.Hanna Grochowiecka 
    Zwróciła uwagę, że sprawa podatku od środków transportowych jest niejasna.  
    Komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała propozycję stawek podatku od środków transportowych przedłożynych przez wójta. Poprosiła o przedstawienie składu osobowego komisji budżetowej.

2.Piotr Pawłowski - przewodniczący rady
    Poinformował, że stawki podatków były analizowane na wspólnym 
    posiedzeniu komisji budżetowej i rolnictwa. Podał składy osobowe obu komisji.

3.Jan Pankowski - radny, 
    Wyraził swoje zdziwienie wynikiem głosowania nad stawkami podatku od środków transportowych. Stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu komisji budżetowej i komisji rolnictwa było obecnych 11 radnych i wszyscy
    akceptowali stawki proponowane przez wójta.

4. Wojciech Kraiewski - radny, 
    Poinformował, że dowiedział się o posiedzeniu komisji, na które nie zostali zaproszeni wszyscy członkowie. Opinia komisji na pierwszym posiedzeniu w sprawie stawek podatku od środków transportowych była pozytywna wobec propozycji wójta.

5. Jan Dytrych - radny, 
    Uważał, że skoro na posiedzeniu komisji akceptowano stawki podatku od środków transportowych, a członkowie tych komisji głosują za innymi stawkami podatku, to na próżno odbywają się posiedzenia komisji i wypłacane są diety za posiedzenia. Stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu komisji budżetowej i komisji rolnictwa nie zgłaszano innych propozycji stawek podatku od środków transportowych. Stwierdził, że nie został zaproszony na ostatnie posiedzenie komisji budżetowej, której jest członkiem.

6. Piotr Pawłowski - przewodniczący rady
    Wyjaśnił, że sprawa podatków jest bardzo trudna. Każdy radny ma prawo zgłaszać wnioski. Radna Sokołowska korzystając z prawa przysługującemu radnemu zgłosiła propozycje stawek podatku od środków transportowych.
    Poinformował, że są przegłosowane stawki podatku, a za chwilę radni będą głosować nad projektem uchwały.
    Radnemu Dytrychowi odpowiedział, że skoro nie został zaproszony na posiedzenie komisji, to sprawę należy wyjaśnić w biurze rady, gdyż zawiadomienia o posiedzeniach są wysyłane przez pracowników biura.

Do p-ktu 3-go c
 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag  do  projektu  i  w  głosowaniu jawnym,  9 głosami „za"  i 5 głosami „przeciw" uchwałę podjęli.
Uchwała nr 10/02 stanowi załącznik do protokołu.

 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski zarządził 10-minutową przerwę w obradach.

Po    p r z e r w i e

 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przeprosił p. Mariannę Jesionkowską - inspektora do spraw obsługi rady stwierdzając, że właściwie wykonuje swoją pracę.
Radnemu Dytrychowi wyjaśnił, że posiedzenie komisji budżetowej odbyło się w dniu 28 listopada 2002 r., na którym był obecny. Innych posiedzeń komisji nie było.

Do p-ktu 4-go
 Wójt Ryszard Potwardowski zaproponował obniżenie na 2003 rok ceny skupu żyta tak jak w roku bieżącym do wysokości 26 zł za l q.

Do p-ktu 4-go a
 Przewodniczący komisji rolnictwa Edward Cichacki przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie obniżenia ceny skupu żyta w 2003 roku.

Do p-ktu 4-go b
Nie zgłoszono uwag, pytań.

Do p-ktu 4-go c
 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2003 rok, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 14 głosów „za" ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr 11/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 5-go
 Wójt Ryszard Potwardowski zaproponował ustalenie na 2003 rok ceny sprzedaży drewna w wysokości 111,21 zł za 1 m3.


Do p-ktu 5-go a
 Przewodniczący komisji rolnictwa Edward Cichacki przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna na 2003 rok.

Do p-ktu 5-go b
Nie zgłoszono pytań, uwag.

Do p-ktu 5-go c
 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna na 2003 rok, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za" ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr 12/02 stanowi załącznik do protokołu.


Do p-ktu 6-go
 Wójt Ryszard Potwardowski zaproponował obniżenie na 2003 rok stawki podatku od posiadania jednego psa do wysokości 20 zł. Poinformował, że ściągalność tego podatku jest znikoma. Obniżenie stawki być może spowoduje wzrost wpłat z tytułu podatku od posiadania psów. Ponadto zaproponował wynagrodzenie sołtysów za pobór podatku w wysokości 25 % pobranych kwot. Wójt zwrócił uwagę na dużą liczbę wałęsających się psów, stwarzających zagrożenie dla dzieci, zwierząt gospodarskich.

Do p-ktu 6-go a
 Zastępca przewodniczącego komisji budżetowej Stanisław Błaszkiewicz przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie stawki podatku od posiadania psów.

Do p-ktu 6-go b
Nie zgłoszono pytań, uwag.

Do p-ktu 6-go c
 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie stawki podatku od posiadania psów, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za" ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr 13/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 7-go
 Wójt Ryszard Potwardowski przedstawił propozycję wysokości opłaty administracyjnej na 2003 rok :
 - za sporządzenie testamentu - 190 zł,
 -za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 190 zł.

Do p-ktu 7-go a
 Zastępca przewodniczącego komisji budżetowej Stanisław Błaszkiewicz przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie opłaty administracyjnej.

Do p-ktu 7-go b
Nie zgłoszono pytań, uwag.

Do p-ktu 7-go c
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej, a następnie poddał projekt pod głosowanie. Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za" ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr 14/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 8-go
Wójt Ryszard Potwardowski przedstawił propozycję wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2003 rok. Ponadto zaproponował wynagrodzenie dla sołtysów w wysokości 25 % od pobranych kwot opłaty targowej.

Do p-ktu 8-go a
 Zastępca przewodniczącego komisji budżetowej Stanisław Błaszkiewicz przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

Do p-ktu 8-go b
Nie zgłoszono pytań, uwag.

Do p-ktu 8-go c
 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały          w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za" ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr 15/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 9-go
 Skarbnik gminy Zofia Milarska szczegółowo omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2002 rok po stronie dochodów i wydatków.

Do p-ktu 9-go a
 Członek komisji budżetowej Stanisław Sosnowski przedstawił pozytywną opinię w sprawie proponowanych zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

Do p-ktu 9-go b
Nie zgłoszono pytań, uwag.

Do p-ktu 9-go c
 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie       (14 głosów „za" ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr 16/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 10-go
 Sekretarz gminy Jan Kwiatkowski poinformował, że w związku  z wyborami samorządowymi Związek Gmin Rypińskich zwrócił się o wyznaczenie przedstawicieli gminy Rypin do Zgromadzenia Związku. Poza wójtem, który jest z urzędu członkiem Zgromadzenia, rada gminy wyznacza ze swego składu 2 przedstawicieli. Aktualnie Związek Gmin Rypińskich realizuje inwestycję budowy zakładu utylizacji odpadów w Puszczy Miejskiej.

Do p-ktu 10-go a
 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poprosił o zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.      Radny Edward Cichacki zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Wilandta. Radny Wojciech Krajewski zgłosił kandydaturę radnego Jana Pankowskiego. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Do p-ktu 10-go b
 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, 12 głosami „za" i 2 głosami „wstrzymującymi" uchwałę podjęli.
Uchwała nr 17/02 stanowi załącznik do protokołu.

 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski zarządził 10-minutową przerwę w obradach.

P o   p r z e r w i e

Do p-ktu 11-go
 Sekretarz gminy Jan Kwiatkowski przedstawił sposób ustalania diety dla przewodniczącego rady. Wysokość diety nie może przekroczych 50 % półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe tj. kwoty 1.202,67 zł. Przewodniczący rady poprzedniej kadencji otrzymywał dietę w wysokości    1.020 zł i taką samą dietę proponuje się ustalić dla przewodniczącego rady obecnej kadencji.

Do p-ktu 11-go a
Nie zgłoszono innych wniosków, uwag.

Do p-ktu 11-go b
 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie diety dla przewodniczącego rady, a następnie poddał projekt pod głosowanie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym, 13 głosami „za" i 1 głosem „wstrzymującym" uchwałę podjęli.
Uchwała nr 18/02 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 12-go
 Sekretarz gminy Jan Kwiatkowski omówił sprawę ustalania wynagrodzenia wójta. Przedstawił akty normatywne regulujące sprawę. Wynagrodzenie wójta nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Podał składniki wynagrodzenia i ich wysokości dotychczas otrzymywane przez wójta. Proponuje się ustalenie wynagrodzenia w tej samej wysokości. Poinformował, że rada gminy może wójtowi przyznać dodatek specjalny na określony czas.

Do p-ktu 12-go a
 Radny Wojciech Krajewski zawnioskował o przyznanie wójtowi dodatku specjalnego w wysokości 540 zł na okres od 01.12.2002 r. do 30.11.2003 r.
Przewodniczący rady Piotr Pawłowski poddał wniosek radnego Krajewskiego pod głosowanie jawne.
Głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, gdyż wynik głosowania był następujący : 5 głosów „za", 5 - „przeciw" i 4 głosy „wstrzymujące" .

 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski zarządził 10-minutową przerwę w obradach.


P o   p r z e r w i e


 Przewodniczący rady poddał wniosek radnego Krajewskiego pod ponowne głosowanie z uwagi na to, że pierwsze głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia.
Radni w głosowaniu jawnym, przy 5 głosach „za", 7 - „przeciw" i 2 głosach „wstrzymujących" odrzucili wniosek w sprawie przyznania wójtowi dodatku specjalnego.


Do p-ktu 12-go b
 Przewodniczący rady Piotr Pawłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta, a następnie poddał projekt pod głosowanie. Radni nie wnieśli uwag do projektu i w głosowaniu jawnym,  10 głosami „za",   3 „przeciw" i l głosem „wstrzymującym" uchwałę podjęli.
Uchwała nr 19/02 stanowi załącznik do protokołu.

Dop-ktu 13-go
W „Wolnych wnioskach..." głos zabrali:

1. Zofia Milarska - skarbnik gminy
    Poinformowała, że w dniu 17 grudnia 2002 r. o godz. l O00 w urzędzie gminy odbędzie się spotkanie sołtysów.

2. Jan Pankowski - radny, 
    Wyraził swoje rozczarowanie faktem, że są organizowane spotkania pewnej grupy radnych. Zwrócił uwagę, że p. Pawłowski jest przewodniczącym całej rady, a nie tylko grupy.
    Złożył życzenia imieninowe radnej Wiesławie Sokołowskiej.

3. Hanna Grochowiecka 
    Informowała o przeprowadzonych w dniu 8 grudnia 2002 r. wyborach do rad powiatowych izb rolniczych.
    Uważała, że informacja o wyborach wśród społeczeństwa była niepełna, czego odzwierciedleniem była bardzo niska frekwencja. Informacja o wyborach nie była przekazywana przez radnych. Rady ze Sadłowa p. Sosnowski nie interesował się wyborami do izb rolniczych, a wręcz stwierdził, że nie jest radnym rolników. Uważała, że takie stwierdzenie jest oburzające i nie jest godne wiceprzewodniczącego rady zasiadającego za stołem prezydialnym.
    Wyraziła nadzieję, że przewodniczący rady podejmie kroki w celu wyciągnięcia konsekwencji z takiego zachowania wiceprzewodniczącego rady.

4. Jan Gadomski - sołtys wsi Sadłowo Rumunki
    Pytał, dlaczego sołtysi nie zostali zaproszeni na II sesję rady gminy? Stwierdził, że przewodniczący rady ubiegłej kadencji Jan Pankowski zawsze zapraszał sołtysów na sesję rady gminy. Powiedział również, że nie widzi współpracy między przewodniczącym rady, radą i sołtysami deklarowanej na początku kadencji.

5. Zygmunt Rospirski - sołtys wsi Głowińsk
    Poinformował, że informacja o II sesji rady gminy nie została również rozplakatowana na tablicach ogłoszeń w sołectwach, jak to zwyczajowo się czyni przed każdą sesją.


6.  Stanisław Błaszkiewicz - radny, 
    Nawiązał do sprawy uchwalenia podatku od środków transportowych. Uważał, że sprawa podatków została szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji budżetowej i komisji rolnictwa. Prosił, aby w przyszłości stanowisko wypracowane w komisjach było wiążące i sytuacja z dzisiejszego dnia już się nie powtarzała.
    Ponadto poinformował, że ma problem z bezdomnym psem, którego nie może się pozbyć ze swego gospodarstwa.

7. Ryszard Potwardowski - wójt
    Poinformował, że na następną sesję przedłożona zostanie sprawa zbycia nieruchomości w Kowalkach, Rypałkach i Głowińsku.
    Wyjaśnił, że wynagrodzenie wójta wynosi 6.440 zł brutto. Do wypłaty jest to kwota 4.200 zł. W budżecie gminy nie ma funduszu reprezentacyjnego.
    Zwrócił uwagę na potrzebę ocieplenia budynku sali konferencyjnej urzędu gminy.
    Złożył wszystkim życzenia świąteczne.

8. Piotr Pawłowski - przewodniczący rady
    Poinformował, że tuż po sesji odbędą się pierwsze posiedzenia komisji oświatowej i komisji statutowej. Po tych posiedzeniach poprosił wszystkich radnych o spotkanie w sali nr 16 urzędu gminy.
    Wyjaśnił, że wielu radnych wykonuje mandat po raz pierwszy. Sprawa podatków i opłat lokalnych jest trudna. Ponadto towarzyszył jej duży pośpiech. Poinformował, że uchwalone stawki podatków gwarantują realizację  zadań w przyszłym roku. Stawki niektórych podatków zostały podniesione.    
    Z tytułu obniżenia stawek podatku od środków transportowych w przyszłym  roku do budżetu gminy wpłynie 6.000 zł mniej. Obniżenie tych stawek jest gestem dla przedsiębiorców zajmujących się transportem. Proponował, że może porównać stawki podatku z innymi gminami. Sołtysom wyjaśnił, że II sesja była poświęcona wyjazdowi radnych w teren. Przed wyjazdem radni spotkali się, aby wybrać ze swego grona komisje rady gminy oraz przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Podczas objazdu terenu gminy radni mieli okazję zapoznać się z prowadzonymi  inwestycjami, a także już zakończonymi.

9. Jan Kwiatkowski - sekretarz gminy
    Wyjaśnił, że sołtysi nie zostali zaproszeni na II sesję rady gminy, gdyż potrzeba wyboru komisji rady powstała w ostatniej chwili. Podatki i opłaty lokalne muszą być uchwalone do 10 grudnia. Do ostatniej chwili czekano na nowe przepisy, które do gminy nie dotarły jeszcze w formie dziennikowej, dlatego posiłkowano się internetem. II sesja rady była poświęcona sprawom wewnętrznym rady tj. wyborom komisji rady gminy.

10. Stanisław Sosnowski - radny, 
      Wyjaśnił, że nie podejmował sprawy wyborów do izb rolniczych, gdyż to sami kandydaci prowadzą kampanię wyborczą. Uważał, że namawianie jego osoby w niedzielne popołudnie do dowożenia wyborców do lokalu wyborczego, było niestosowne. Poinformował, że reprezentuje wszystkich wyborców i zapewnił, że będzie się starał pomóc wszystkim tym, którzy się do niego zwrócą.


11.Hanna Grochowiecka - mieszkanka wsi Sadłowo Poinformowała, że nie chodzi jej o prowadzenie kampanii wyborczej na rzecz kandydatów. Wyraziła swoje oburzenie, że radny Sosnowski powiedział, iż nie jest radnym rolników, a teraz się tego wypiera. Uważała, że wobec takiego zachowania radnego powinny być wyciągnięte konsekwencje.


12. Stanisław Sosnowski - radny, 
     Stanowczo zaprzeczył i zapewniał, że nie powiedział, że nie jest radnym rolników.

13. Jan Kwiatkowski - sekretarz gminy
      Przedstawił informację o wyborach do rad powiatowych izb rolniczych. Frekwencja wyborcza w gminie Rypin wyniosła 8,3 % tj. 129 osób biorących udział w głosowaniu. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów :
      - Hanna Grochowiecka - 74,
      - Edward Cichacki - 56,
      - Ryszard Błaszkiewicz – 39.

Do p-ktu 14-go
 Przewodniczący rady gminy Piotr Pawłowski stwierdził, że uchwalony porządek III sesji został w całości zrealizowany.
Podziękował za udział w obradach i na tym zamknął obrady III sesji Rady  Gminy Rypin.


Protokołowała
insp. urzędu gminy
Marzena Zdrojewska
   

Przewodniczący Rady
Piotr Pawłowski


plik do pobrania (118kB) plik

metryczka


Wytworzył: Marzena Zdrojewska (9 grudnia 2002)
Opublikował: Julita Lewandowska (25 lipca 2003, 12:27:47)

Ostatnia zmiana: Julita Lewandowska (22 kwietnia 2004, 14:38:54)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1419