Regulamin


Załącznik                      
  do zarządzenia  Nr 3 /13 
 kierownika GOPS            
               w  Rypinie                     
z dnia 30  października  
2013 roku                     
 


REGULAMIN  ORGANIZACYJNY
GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ
W RYPINIE

 
 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA  OGÓLNE
 
§ 1.  Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie zwany dalej Regulaminem określa organizację wewnętrzną oraz zadania i zasady ich realizacji.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie  mowa jest o :
1) Ośrodku lub GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rypinie
2) kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2009, nr175, poz. 1362 ze zm.). 
 
 
§ 3. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Gminy.
 
§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w  Rypinie ul. Lipnowska 4.
 
§ 5. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Rypinie.
 
§ 6. W skład Ośrodka wchodzi Punkt Interwencji Kryzysowej, a w nim:
- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie–poradnictwo psychologiczne
- terapia psychologiczna
- Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych.

§ 7. Ośrodek realizuje zadania:
1) z zakresu pomocy społecznej, określone Ustawą.
2) wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
3) wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i z ustawy o systemie oświaty.
4) wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
5) pozostałe, w tym określone Statutem, uchwałami Rady Gminy, zarządzeniami Wójta lub Kierownika.
 
ROZDZIAŁ II
ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

§ 10. 1. Działalnością Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który jest jednocześnie zwierzchnikiem służbowym Kierownika i dokonuje wobec niego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy  księgowego i pozostałych pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 
4. Określone przez kierownika zadania mogą być wykonywane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

§ 11. Ośrodek ciągle doskonali swoją organizację, umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji i poprawia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

§ 12. Pracownicy Ośrodka powierzone im zadania wykonują w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy przedkładając dobro publiczne nad  interes własny.

§ 13. 1. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej Ośrodek zapewnia każdemu dostęp do informacji publicznej związanej z działalnością Ośrodka.
2. Ośrodek przestrzega zasad określonych przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, prawa do prywatności i chronionych prawem tajemnic.
3. Ośrodek udziela informacji o swojej działalności w szczególności w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 14. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Ośrodku, postępowanie z dokumentacją oraz szczegółowe zasady wykonywania czynności kancelaryjnych i obiegu dokumentów  regulują odrębne zarządzenia kierownika Ośrodka.

§ 15. Szczegółowe zasady stosowania, zamawiania, ewidencjonowania i likwidacji pieczęci w Ośrodku określa odrębne zarządzenie kierownika Ośrodka.
 
ROZDZIAŁ III
ZADANIA KIEROWNIKA  OŚRODKA

§ 16.  Do zadań Kierownika należy:
1. W zakresie zapewnienia pomocy organom gminy:
1) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz pod obrady Rady Gminy oraz dla potrzeb Wójta.
2) realizowanie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta.
3) opracowywanie projektów planów przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i organizacyjnych.
4) realizowanie zadań w zakresie obronności kraju i obrony cywilnej.
5) rozpatrywanie skarg i wniosków w granicach kompetencji.
6) współpraca z komisjami Rady Gminy w zakresie kompetencji Ośrodka.
2. W zakresie pomocy społecznej:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
4) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
5) organizowanie i prowadzenie domów samopomocy.
6) wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby określone w ustawie o pomocy społecznej.
10) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
11) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego.
12) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
13) organizowanie dożywiania dzieci.
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
15) kierowanie do domów pomocy mieszkańców gminy i ponoszenie kosztów odpłatności za pobyt w tych domach.
16) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej
17) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.
20) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.
21) wykonywanie innych zadań, z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy oraz ustawy o pomocy społecznej.
3. W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
1) przyznawanie i wypłacanie przedmiotowych świadczeń
4. W zakresie dodatków mieszkaniowych i stypendiów socjalnych:
1) przyznawanie i wypłacanie przedmiotowych świadczeń.
5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej
6. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy.
2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do pracowników Ośrodka.
3) Nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi pracownikami.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA  ORGANIZACYJNA
 
§ 17. Dla zapewnienia właściwej organizacji w Ośrodku tworzy się:
1. Dział świadczeń pomocy społecznej- 4 etaty,  a w nim stanowiska pracy:
1) pracownicy socjalni - 3 etaty - pracujący w terenie oraz prowadzenie obsługi dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych.
2) pracownik socjalny – 1 etat- zatrudniony na projekt systemowy (POKL)
2. Dział świadczeń rodzinnych  i funduszu alimentacyjnego  – 2 etaty,  a w nim:
1) stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych  oraz stypendiów socjalnych– 2 etaty.
2. Dział księgowo-administracyjny - a w nim stanowiska pracy:
1) główny księgowy – 1/4 etatu,
2) Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego  –  (umowa zlecenie)
3) obsługa kasy-  - 1/4 etatu.

§ 18. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych wchodzące w skład Punktu Interwencji Kryzysowej funkcjonują  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o własny regulamin.
 
§ 19. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
  
§ 20. Do zakresu obowiązków na wszystkich stanowiskach pracy należy:  
1) przygotowywanie projektów, uchwał Rady Gminy i zarządzeń Kierownika w zakresie
prowadzonych spraw (z wyłączeniem stanowisk: opiekunki domowe i sprzątaczka),
2) realizowanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Kierownika,
3) bieżąca aktualizacja i ewidencjonowanie na stanowisku przepisów prawnych  (z wyłączeniem stanowisk: opiekunki domowe ),
4) dokonywanie samooceny w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej,
5) identyfikowanie, analiza oraz monitoring ryzyk związanych z realizacją celów i zadań,
6) samokontrola prawidłowości  wykonywania własnej pracy w toku codziennego wykonywania zadań, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i obowiązki wynikające z zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
 
§ 21. Do zadań pracowników socjalnych należy :
1) praca socjalna i aktywna integracja z zastosowaniem kontraktów socjalnych i porozumień (w tym w ramach realizacji projektu systemowego POKL ze środków EFS),
2) prowadzenie rejestru pracy socjalnej,
3) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie i analizowanie dokumentów, proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących,
4) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej i kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
5) współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa,
6) udzielanie szeroko rozumianej informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osób potrzebujących tego rodzaju pomocy,
7) kierowanie do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
i kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności, a w przypadku dzieci niepełnosprawności,
8) kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o umieszczenie w dps,
9) przygotowywanie decyzji administracyjnych  w zakresie pomocy społecznej,
10) przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
11) prowadzenie comiesięcznej analizy wydatków z zakresie wykorzystania środków finansowych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
12) sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych klientów GOPS,  
13) prowadzenie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi klientów GOPS
14) sporządzanie sprawozdań jednorazowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych w wersji papierowej i elektronicznej w zakresie:
- ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- przemocy,
- wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
15) obsługa administracyjna i przechowywanie dokumentacji zespołu interdyscyplinarnego,
16) obsługa systemów komputerowych:
- POMOST w zakresie obsługi klienta i sprawozdań
- SAC
- PŁATNIK
17) opracowywanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej,
18) comiesięczna analiza wydatków na dożywianie,
19) sporządzanie sprawozdań jednorazowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych w wersji papierowej i elektronicznej w zakresie dożywiania i bezdomności,
20) przygotowywanie i sporządzanie list wypłat świadczeń z zakresie pomocy społecznej,
21) prowadzenie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z dożywianiem,
22) wykonywanie czynności związanych z archiwizacją i likwidacją dokumentacji GOPS,
23) przygotowywanie rekrutacji i grupy docelowej w ramach projektu systemowego ops  realizowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 22. Do obowiązków asystenta rodziny należy:
1) opracowywanie i realizowanie planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2) opracowywanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi GOPS w Rypinie,
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
17) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
18) współpracowanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
19)  współpracowanie z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą bądź innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna.

§ 23.  Do stanowisk świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należy:
1) przyjmowanie interesantów,
2) przyjmowanie i rejestracja wniosków,
3) prowadzenie rejestrów poszczególnych świadczeń rodzinnych i spraw związanych  z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
4) prowadzenie rejestrów dłużników alimentacyjnych,
5) wprowadzanie danych z wniosków do systemu informatycznego,
6) przygotowanie, opracowanie, analiza dokumentacji związanej z  przyznawaniem  świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
7) przygotowywanie decyzji administracyjnych,
8) przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
9) sporządzanie harmonogramów i terminów wypłat w zakresie przedmiotowych świadczeń,
10) prowadzenie comiesięcznych analiz wydatków w zakresie przedmiotowych świadczeń,
11) przygotowywanie list wypłat dla świadczeniobiorców w zakresie przedmiotowych świadczeń.
12) prowadzenie rozliczeń finansowych z komornikami.
13) współpraca z komornikami dłużników alimentacyjnych.
14) powiadamianie prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 209 § 1 kodeksu karnego.
15) terminowe prowadzenie bieżącej korespondencji.
16) prowadzenie wszelkich innych czynności wobec dłużników alimentacyjnych w sposób i terminach określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
17) kwartalne sporządzanie przypisów od dłużników alimentacyjnych,
18) sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych,
19) wpisywanie zadłużonych osób do Krajowego Rejestru Długów,
20) sporządzanie sprawozdań jednorazowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych w wersji papierowej i elektronicznej w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 24.  Do zadań głównego księgowego należy:
1) prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej Ośrodka w zakresie:
- wydatków  budżetowych,
- funduszu socjalnego.
2) sporządzanie sprawozdań okresowych w zakresie wydatków budżetowych.
3) sporządzanie bilansu Ośrodka,
4) obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac:
- pracowników Ośrodka,
- pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- osób z tytułu umów-zlecenia i umów o dzieło.
5) comiesięczne rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy
6) sporządzanie:
- informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy-PIT-11/8b, rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika-PIT 40,
- naliczanie pracownikom GOPS oraz osobom z tyt. umów zlecenia składek na ubezpieczenia,
- informacji o przychodach z innych źródeł – PIT 8c
7) dokonywanie wstępnej kontroli:
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych,
8) sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS pracowników
i klientów GOPS, umów zlecenia i przesyłanie drogą elektroniczną do ZUS.
9) prowadzenie rejestru druków zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ubezpieczenia
pracowników i klientów GOPS oraz umów zlecenia.
10) odbieranie potwierdzeń z ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla
pracowników i klientów GOPS,  oraz osób ubezpieczonych z tytułu umów zlecenia,
11) przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na potrzeby
pracowników,
12) sporządzanie sprawozdań z wynagrodzeń na potrzeby Urzędu Statystycznego,
13) sporządzanie sprawozdań ze środków trwałych.
14) sporządzanie sprawozdań z mienia komunalnego,
15) przygotowywanie dokumentacji w zakresie bezgotówkowej zapłaty rachunków i faktur.
16) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika
dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych) oraz zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
17) opracowywanie zmian budżetowych,
18) sporządzanie sprawozdań z dodatków dla pracowników socjalnych,
19) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
20) pełnienie funkcji administratora systemu informatycznego, którego zadanie określa odrębne zarządzenie kierownika GOPS,

§ 25. Do stanowiska ds. dodatków mieszkaniowych i stypendiów socjalnych należy:
1) przyjmowanie interesantów,
2) przyjmowanie i rejestracja wniosków w zakresie dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych,
3) opracowywanie decyzji administracyjnych stanowiących postawę do wypłaty lub odmowy wypłaty wnioskowanych dodatków mieszkaniowych czy stypendiów szkolnych,
4) udzielanie informacji osobom ubiegającym się o dodatki mieszkaniowe i stypendia szkolne,
5) sporządzanie list wypłat, oraz przelewów dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe
i stypendia szkolne
6) przygotowywanie sprawozdań związanych z realizacją wypłaty dodatków mieszkaniowych
i stypendiów szkolnych,
7) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych potrzebnych do dodatków mieszkaniowych,
8) prowadzenie rejestrów dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych,
9) prowadzenie rejestru  świadczeń z funduszu świadczeń alimentacyjnych,
10) prowadzenie rejestrów świadczeń rodzinnych,
11) prowadzenie rejestrów dłużników alimentacyjnych,
12) terminowe prowadzenie bieżącej korespondencji,
13) przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
14) przygotowywanie i aktualizowanie informacji do BIP w zakresie przedmiotowych świadczeń.

§ 26. W celu realizacji określonych zadań w Ośrodku kierownik Ośrodka może powoływać zespoły i komisje zadaniowe.
 
ROZDZIAŁ V
ZASADY OBSŁUGI PRAWNEJ W OŚRODKU

§ 27. 1. Obsługę prawną w Ośrodku zapewnia radca prawny na podstawie odrębnej umowy na świadczenie usług.
2. Obsługa prawna polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych oraz występowaniu przez sądami i urzędami.
3. Obsługa prawna, o której mowa w punkcie 2 w sprawach prostych, które nie wymagają analizy skomplikowanego stanu faktycznego i prawnego wykonywana jest niezwłocznie, natomiast w sprawach skomplikowanych w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o jej udzielenie.
            
ROZDZIAŁ VI
ZASADY OBSŁUGI  INFORMATYCZNEJ

§ 28. Obsługę informatyczną Ośrodka zapewnia biuro usług informatycznych posiadające status Autoryzowanego Centrum Systemu POMOST na podstawie odrębnej umowy na świadczenie usług.
2. Obsługa informatyczna polega na świadczeniu usług w zakresie:
- szkolenia i wdrażania systemów POMOST i ŚWIADCZENIA RODZINNE,
- instalacji i wdrażania innych oprogramowani,
- instalacji i konfiguracji stanowisk komputerowcy,
- nadzorowania i zabezpieczenia pracy systemu komputerowego,
- konsultacji i doradztwa.
 
ROZDZIAŁ VII
ZASADY PODPISYWANIA PISM
 
§ 29. 1. Kierownik podpisuje:
1) zarządzenia, regulaminy wewnętrzne.
2) pisma związane z reprezentowaniem Ośrodka na zewnątrz.
3) decyzje z zakresu pomocy społecznej.
4) decyzje z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
5) decyzje z zakresu dodatków mieszkaniowych
6) decyzje z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
7) decyzje z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
8) protokoły z kontroli przeprowadzonych w Ośrodku przez jednostki kontroli zewnętrznej,
9) inne pisma zastrzeżone do podpisu Kierownika odrębnymi przepisami lub mające szczególne znaczenie ze względu na swój charakter.
2. Upoważniony pracownik zastępując kierownika w razie jego nieobecności z powodu urlopu, choroby, innych przyczyn podpisuje pisma i dokumenty, chyba że przepisy wymagają osobistego oświadczenia woli lub dokonania określonej czynności przez kierownika.
 
§ 30. Pracownicy podpisują zaświadczenia z zakresu administracji publicznej oraz inne pisma i dokumenty w sprawach pozostających  w zakresie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy, w ramach udzielonego przez Kierownika Ośrodka upoważnienia.
 
§ 31. Rejestr upoważnień prowadzony jest na stanowisku ds. kadr i obsługi sekretariatu.
2. Upoważnienia i pisma dotyczące cofnięcia upoważnienia włącza się do akt osobowych pracownika.
 
§ 32. W sprawach mogących spowodować zobowiązania finansowe, kontrasygnaty udziela  księgowy Ośrodka.
 
ROZDZIAŁ VIII
PRZYJMOWANIE, ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW ORAZ  INDYWIDUALNYCH  SPRAW OBYWATELI
 
§ 33. 1. Ogólne  zasady  postępowania ze sprawami  wniesionymi  przez  obywateli  określa Kodeks postępowania administracyjnego oraz  przepisy szczególne dotyczące  przyjmowania rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków obywateli.
2. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do prawidłowego, sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli.
 
§ 34. 1. Pracownicy obsługując interesantów zobowiązani są do:
1) udzielania wyczerpujących informacji niezbędnych przy załatwianiu danej  sprawy;
2) informowania o obowiązujących przepisach prawnych;
3) załatwiania spraw niezwłocznie, a w przypadku gdy jest to niemożliwe do określenia terminu załatwienia sprawy;
4) informowania zainteresowanych o etapie załatwienia sprawy;
5) powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
6) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania
od wydawanych rozstrzygnięć.
2. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowym dokumentem będącym
w Ośrodku, ale na innym stanowisku pracy, to czynności te wykonuje pracownik.
 
§ 35.  Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie spraw  obywateli   ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
 
§ 36. 1. Kierownik oraz pozostali pracownicy Ośrodka przyjmują interesantów codziennie w godzinach od 7:30 do godz. 10-tej i od 14-tej do 15:30 .
2. Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Ośrodka, w każdy wtorek w ciągu godzin pracy w godzinach od 7:30 do 15:30.

 
§  37. 1. Skargi i wnioski  wniesione  do Ośrodka są przyjmowane i ewidencjonowane  na stanowisku ds. kadr i obsługi ośrodka.
2. Odpowiedź na skargę lub wniosek powinna zawierać wyczerpujące wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, ustosunkowanie do wszystkich zarzutów zawartych w skardze lub propozycji przedstawionych we wniosku oraz zawiadomienie o podjętych działaniach.
3. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne stanowiska pracy, Kierownik GOPS wyznacza pracownika, który odpowiada za  działania podejmowane w celu załatwienia sprawy i przygotowanie  wspólnej odpowiedzi.
 
ROZDZIAŁ IX
TRYB  POSTĘPOWANIA PRZY  OPRACOWYWANIU  AKTÓW  NORMATYWNYCH
 
§ 38. 1. Projekty aktów prawnych winny być opracowywane z właściwym dla potrzeb samorządu terytorialnego wykorzystaniem zasad techniki legislacyjnej  określonej  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.      

2. Akty normatywne powszechnie obowiązujące ogłasza się zgodnie z ustawą  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
 
§ 39. 1. Przy opracowywaniu projektów aktów prawnych należy się kierować następującymi zasadami :
1) postanowienia projektu  muszą być zgodne z obowiązującym  ustawodawstwem;
2) projekt nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice   upoważnienia  ustawowego;
3) w projekcie nie zamieszcza się   postanowień stanowiących  powtórzenie  przepisów   zawartych w innych aktach prawnych.
2. Projekty aktów prawnych powinny zawierać w szczególności: tytuł ( określenie przedmiotu regulacji), podstawę prawną, treść, wskazanie odpowiedzialnego za wykonywanie aktu, określenie terminu wejścia w życie.
3. Do opracowanych  projektów aktów  prawnych, należy załączyć, sporządzone na osobnej karcie uzasadnienie. Uzasadnienie to powinno w sposób jasny i wyczerpujący,
a jednocześnie zwięzły i konkretny, ujmować argumenty przemawiające za celowością wydania danego aktu oraz wskazać na podstawy prawne dla jego wydania. Ponadto 
w uzasadnieniu należy wskazać w razie potrzeby przewidywane efekty i następstwa finansowe oraz podać czy wydatki związane z realizacją postanowień zwartych w projekcie  znajdują pokrycie w budżecie gminy.
 
§ 40. 1. Projekty aktów prawnych przygotowują pracownicy właściwi pod względem merytorycznym  na podstawie polecenia Kierownika Ośrodka bądź z własnej inicjatywy w przypadkach,  gdy wynika to z przepisów lub z faktycznych potrzeb wymagających uregulowania.
2. Jeżeli przygotowanie projektu aktu prawnego wymaga udziału dwu lub większej liczby pracowników - Kierownik wyznacza pracownika koordynującego prace oraz nadającego dokumentowi ostateczny kształt.
 
§ 41. 1. Jeżeli projekt zawiera postanowienia nakładające na innych pracowników lub instytucje określone obowiązki, należy uzyskać uzgodnienie stanowiska zainteresowanych jednostek.
2. Projekty powinny być uzgodnione z Kierownikiem Ośrodka, a w przypadku spraw wywołujących skutki finansowe również z  Księgowym Ośrodka.
 
§ 42. Po dokonaniu uzgodnień, pracownik przekazuje projekt aktu  wraz z dowodami uzgodnień do radcy prawnego celem zaopiniowania pod względem  formalno-prawnym. W przypadku stwierdzenia uchybień radca prawny zwraca dokumenty projektodawcy w celu usunięcia wad. Poprawione projekty podlegają ponownemu opiniowaniu.
 
§ 43. 1. Prawidłowo    sporządzone    projekty    aktów    prawnych     przekazywane są Kierownikowi Ośrodka.
2.  Każdy   projekt  uchwały   kierowany   jest   do   Przewodniczącego  Rady,   celem zaopiniowania przez komisję Rady.
 
§ 44. 1. Zbiór uchwał przechowywany jest przez Kierownika Ośrodka.
2. Rejestr  oraz zbiór  zarządzeń Kierownika GOPS   prowadzony   jest  przez Kierownika Ośrodka.
 
 
Schemat organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie (47kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Kierownik GOPS w Rypinie (30 października 2013)
Opublikował: Julita Lewandowska (21 sierpnia 2003, 10:04:59)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (17 lutego 2014, 13:07:33)
Zmieniono: dodano schemat organizacyjny GOPS w Rypinie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2353