OGŁOSZENIE NR 5/2017 o naborze na wolne od 28 grudnia 2017 roku stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie

                                                                                                Rypin, dnia 06.12.2017 r.

OGŁOSZENIE NR 5/2017
o naborze na wolne od 28 grudnia 2017 roku stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie

             Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902)  

Wójt Gminy Rypin 

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne od 28 grudnia 2017 roku stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Rypinie ul. Lipnowska 4.
 
1.        Zakres podstawowych zadań na stanowisku pracy:

·         kierowanie pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie,
·         wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki,
·         stały nadzór nad pełnieniem obowiązków podległych pracowników,
·         dbałość o mienie Ośrodka Pomocy Społecznej,
·         przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności,
·         opracowywanie planu finansowego i projektu budżetu GOPS oraz przygotowywanie informacji o przebiegu jego wykorzystania,
·         opracowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących działalności Ośrodka,
·         wydawanie decyzji indywidualnych sprawach na podstawie upoważnienia wójta,
·         wydawanie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,
·         prowadzenie spraw pracowniczych osób zatrudnionych w GOPS,
·         wykonywanie innych zadań zleconych przez wójta gminy lub sekretarza gminy Rypin.

2.        Wymagania niezbędne:
 
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: administracja, polityka społeczna; 
3) staż pracy – co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej określona Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1081);
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) biegła znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej i KPA.

3.  Wymagania dodatkowe:
 
1)  umiejętność kierowania zespołem pracowników
2)  zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji;
3)  dokładność, samodzielność, wysoka kultura osobista; 
4)  znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
5)  prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.
 
4.  Wymagane dokumenty:
 
1)List motywacyjny;
2)  życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
3)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania       z pełni  praw publicznych;
6)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
7)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 922).
 
5.  Warunki pracy:
 
1)     pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;
2)     kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni
oczekiwania pracodawcy;
3)   praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
4)   usytuowanie stanowiska pracy: parter.                                                              

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rypin, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu wrześniu 2017 roku wyniósł mniej niż 6 %.

6.  Wymagane dokumenty i ich składanie:
 
1)     list motywacyjny;
2)     życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4)     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy;
5)     oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
7)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych    (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).
 
           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko kierownika GOPS", do godz. 15:00 dnia  21 grudnia 2017 roku, na wskazany adres: Urząd Gminy ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
 
7.  Postanowienia końcowe:
 
1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;   
2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy    kwalifikacyjnej;
4) lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;
5) kandydat wybrany w naborze do  zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy;
6)  złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w sekretariacie urzędu w ciągu 21 dni od zakończeniu naboru. Urząd nie będzie odsyłał złożonych dokumentów. Dokumenty nie odebrane zostaną zmakulowane;
7)  dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy, pokój nr 19, telefon 54 280 2137.
 
                                                                                             WÓJT
 
                                                                                   dr inż. Janusz Tyburski

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (6 grudnia 2017)
Opublikował: Marcin Żołnowski (6 grudnia 2017, 14:48:45)

Ostatnia zmiana: Marcin Żołnowski (6 grudnia 2017, 15:01:31)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 760

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij