Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury


Rypin, dnia 19 marca 2021 r.


OGŁOSZENIE NR 1/21
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury  w Urzędzie Gminy Rypin.
 
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm) 
Wójt Gminy Rypin
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4.

I. Zadania wykonywane na stanowisku pracy obejmą m. in.:
1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
 •  koordynacja działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania stacji ujęć wody,
 •  nadzór nad strefami ochronnymi ujęć wody i jakością wody pitnej dostarczanej do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 •  ochrona zasobów i jakości wód,
 •  ochrona wód przed wprowadzaniem ścieków i zanieczyszczeń wód opadowych,
 •  współpraca z SANEPID-em w sprawach zaopatrzenia w wodę,
 •  koordynacja inwestycji w zakresie budowy i modernizacji urządzeń  zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 •  przygotowywanie informacji i sprawozdań dotyczących zaopatrzenia w wodę,
 •  opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy.
 
2. W zakresie gospodarki ściekowej:
 •  realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz uchwał rady gminy podjętych w sprawach gospodarki ściekowej,
 •  zapewnienie mieszkańcom gminy właściwego zagospodarowania odpadów płynnych,
 •  koordynacja inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej,
 •  sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urządzeń służących do odprowadzania ścieków,
 •  przygotowywanie zezwoleń w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 •  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części,
 •  koordynacja działań związanych z odczytem urządzeń pomiarowych o ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz współpraca w sprawach  naliczania i poboru należnych opłat w tym zakresie,
 •  nadzór nad prawidłową eksploatacją zbiorników na ścieki w rejonach nieskanalizowanych,
 •  współpraca z obsługą Oczyszczalni Ścieków w Rypinie w sprawie odbioru ścieków z terenu gminy,
 •  prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
 •  opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy.
 
3. Sporządzanie wniosków na pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie zadań objętych zakresem czynności.
 
4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
5. Koordynacja i sprawowanie kontroli nad realizacją innych inwestycji gminnych.
 
II. Wymagania niezbędne:
1.      Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2.      Nieposzlakowana opinia.
3.      Wykształcenie wyższe II stopnia.
4.      Minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku lub minimum dwuletnie doświadczenie przy pracy w zakresie realizacji inwestycji.
5.      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.      Znajomość przepisów prawa związanych z problematyką na stanowisku pracy m.in.:
 •  ustawy o samorządzie gminnym,
 •  kodeks postępowania administracyjnego,
 •  ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
 •  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 •  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 •  ustawy prawo ochrony środowiska,
 •  ustawy o ochronie zwierząt,
 •  ustawy prawo budowlane.
III. Wymagania dodatkowe:
1.      Zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, kultura osobista.
2.      Umiejętność pracy w zespole.
3.      Znajomość procedury administracyjnej.
4.      Prawo jazdy co najmniej kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.
5.      Opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu.
6.      Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w zakresie pakietów biurowych MS Office (Word, Excel).

IV. Warunki pracy:
 
1.      Określenie stanowiska:          Podinspektor ds. infrastruktury.
2.      Wymiar zatrudnienia:            praca w pełnym wymiarze, zatrudnienie nastąpi po zakończeniu procedury naboru.
3.      Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.
4.      Jeżeli pracownik spełni oczekiwania pracodawcy, kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony.
5.      Usytuowanie stanowiska pracy: parter.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rypin, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu marcu 2021 roku wyniósł mniej niż 6 %.
 
V. Wymagane dokumenty i ich składanie:
 
1.      List motywacyjny.
2.      Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy.
5.      Kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku o którym mowa w pkt. II, ppkt. 4.
6.      Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.      Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
8.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z załączonym wzorem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. infrastruktury", do godz. 1530 dnia 12 kwietnia 2021 roku, na wskazany adres: Urząd Gminy ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
 
VI.   Postanowienia końcowe:
 
1.        Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
2.        Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.
3.        Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. W związku z występującą sytuacją pandemiczną na terenie kraju, pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym.
4.        Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
5.        Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy.
6.        Złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, zostaną zwrócone przesyłką pocztową.
7.        Dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy - pokój nr 19 lub kierownik referatu – pokój nr 1, telefon 54 280 97 00.
 
 
                                                                                                               WÓJT

                                                                                               dr inż. Janusz Tyburski
klauzula informacyjna RODO - pobierz (193kB) pdf
wzór oświadczeń dot. przetwarzania danych osobowych - pobierz (15kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (19 marca 2021)
Opublikował: Mariusz Paprocki (19 marca 2021, 15:07:26)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (19 marca 2021, 21:59:36)
Zmieniono: dodano pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 880