Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dylewo


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY RYPIN
o przetargu na sprzedaż nieruchomości
 
Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651), oraz w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) Wójt Gminy Rypin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:
1.    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Dylewo oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 37/5 o powierzchni 6,1731 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WL1Y/00011716/8. W obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 1PU – tereny produkcyjno-usługowe. Zgodnie z obowiązującym prawem grunty te podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266)
2.    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Dylewo oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 37/2 o powierzchni 0,50 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WLY/00011716/8. W obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 1PU – tereny produkcyjno-usługowe. Zgodnie z obowiązującym prawem grunty te podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266)
3.    Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2012 roku o godz.1200 w budynku Urzędu Gminy Rypin w Rypinie ul. Lipnowska 4 pokój nr.16.
4.    Cena wywoławcza netto:
a)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 wynosi 211 740,- złotych
b)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 2 wynosi 56 670,- złotych
5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
a)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 w kwocie  25 000,- złotych
b)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 2 w kwocie  5 700,- złotych
6.    Wadium należy wpłacić w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Gminy Rypin: Bank Spółdzielczy Brodnica Oddział Rypin nr: 52 9484 1020 0600 1417 2006 0002 z dopiskiem w tytule przelewu: „wadium – nieruchomość położona w miejscowości ………. stanowiąca działkę nr ……………. o pow. ………… ha”
7.    Wpłata wadium zostanie uznana, gdy wymienione kwoty będą znajdować się na wskazanym koncie nie później niż 3 dni przed przetargiem.
8.    Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczeniu  w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu , przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 
9.    Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
·         dowód wpłaty wadium,
·         dowód tożsamości,
·         stosowne pełnomocnictwo osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną,
·         pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami oraz regulaminem   przetargu.
10. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz.1758 ze zm.)
11. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie  może wynosić mniej niż:
a)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 kwota 2175,- zł
b)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 2 kwota   570,- zł
12. Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę netto nabycia nieruchomości
do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
13. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
14.  Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
15. . W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Wójt Gminy Rypin zawiadomi o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
16. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca.
17. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dotrzyma terminu wpłaty bądź nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Rypin może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
18. Wójt  Gminy Rypin zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej w BIP Urzędu Gminy Rypin.
19.  Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 ze zm.)
20. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rypinie ul. Lipnowska pokój nr.3 tel.54 280 9703.

Wójt Gminy Rypin
/-/ Janusz Tyburski

informacja z przeprowadzonego postępowania przetargowego pobierz (212kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (30 lipca 2012)
Opublikował: Mariusz Paprocki (30 lipca 2012, 13:22:18)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (19 września 2012, 10:48:46)
Zmieniono: dodano informację z przeprowadzonego postępowania przetargowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2299