Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Głowińsk...

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY RYPIN
o przetargu na sprzedaż nieruchomości
 
Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651), oraz w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) Wójt Gminy Rypin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:
1.    Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Głowińsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako następujące działki:
a)    dz.nr 265/3 o powierzchni 0,3709 ha,
b)    dz.nr 265/4 o powierzchni 0,2010 ha,
c)    dz.nr 265/5 o powierzchni 0,2014 ha,
d)    dz.nr 265/6 o powierzchni 0,2019 ha,
e)    dz.nr 265/7 o powierzchni 0,2017 ha,
f)     dz.nr 265/8 o powierzchni 0,2012 ha,
dla których Sąd Rejonowy w Rypinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WL1Y/00009753/2.
W obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości oznaczone są symbolem 1MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej.
2.    Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2012 roku o godz.1000 w budynku Urzędu Gminy Rypin w Rypinie ul. Lipnowska 4 pokój nr.16.
3.    Cena wywoławcza netto:
a)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. a wynosi 65 320,- złotych,
b)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. b wynosi 46 360,- złotych,
c)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. c wynosi 45 650,- złotych,
d)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. d wynosi 45 760,- złotych,
e)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. e wynosi 45 720,- złotych,
f)     dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. f wynosi  45 610,- złotych.
4.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
a)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. a w kwocie  6 600,- złotych
b)    dla nieruchomości wymienionych w punkcie 1 lit. b, c, d, e, f w kwocie  4 700,- złotych każda.
5.    Wadium należy wpłacić w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Gminy Rypin: Bank Spółdzielczy Brodnica Oddział Rypin nr: 52 9484 1020 0600 1417 2006 0002 z dopiskiem w tytule przelewu: „wadium – nieruchomość położona w miejscowości ………. stanowiąca działkę nr ……………. o pow. ………… ha”
6.    Wpłata wadium zostanie uznana, gdy wymienione kwoty będą znajdować się na wskazanym koncie nie później niż 3 dni przed przetargiem.
7.    Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczeniu  w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu , przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
8.    Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
·        dowód wpłaty wadium,
·        dowód tożsamości,
·        stosowne pełnomocnictwo osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną,
·        pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami oraz regulaminem   przetargu.
9.    Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz.1758 ze zm.)
10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie  może wynosić mniej niż:
a)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. a kwota 6532,- zł,
b)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. b kwota   464,- zł,
c)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. c kwota   457,- zł,
d)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. d kwota   458,- zł’
e)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. e kwota   458,- zł,
f)     dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. f kwota    457,- zł.
11. Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę netto nabycia nieruchomości
do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
13.  Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
14. . W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Wójt Gminy Rypin zawiadomi o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
15. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca.
16. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dotrzyma terminu wpłaty bądź nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Rypin może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
17. Wójt  Gminy Rypin zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej w BIP Urzędu Gminy Rypin.
18.  Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 ze zm.)
19. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rypinie ul. Lipnowska pokój nr.3 tel.54 280 9703.
 
  Wójt Gminy Rypin
/-/ Janusz Tyburski
informacja z przeprowadzonego postępowania przetargowego pobierz (129kB) pdf

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (30 lipca 2012)
Opublikował: Mariusz Paprocki (30 lipca 2012, 13:35:01)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (19 września 2012, 10:42:56)
Zmieniono: dodano informację z przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1843

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij