Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym na dzierżawę


W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N
o g ł a s z a
przetarg ustny na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rypin położonej w miejscowości Dylewo dz. 37/2 o powierzchni 0,5ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,25dt żyta.
Każdy z oferentów może zaproponować wysokość czynszu dzierżawnego w kwintalach odpowiedniej ilości żyta, która nie może wynosić mniej niż wysokość wywoławcza wraz z postąpieniem nie mniejszym niż 1 %.
Nie przewiduje się wpłaty wadium.
Po przetargu wartość czynszu dzierżawnego będzie przeliczana wg ceny za 1dt żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na każdy rok.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rypin znajdującej się w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4 w pokoju nr 16 o godzinie 10:00.
Z oferentem, który wygrał przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy na okres trzech lat.
Wójtowi Gminy Rypin przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Upoważnionym do kontaktów w sprawie przetargu jest Pan Mariusz Paprocki Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Gminy Rypin, pokój nr 1, telefon  54 280-9701 w godzinach 8ºº - 15ºº.
 
Rypin, dnia 17.04.2013r.
Wójt Gminy Rypin
/-/ Janusz Tyburski

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (17 kwietnia 2013)
Opublikował: Mariusz Paprocki (17 kwietnia 2013, 22:29:44)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (17 kwietnia 2013, 22:40:06)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1643