Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rypin


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY RYPIN
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rypin
 
Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651), oraz w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) Wójt Gminy Rypin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rypin:

1.    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Marianki oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/3 o powierzchni 0,1900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WL1Y/00016550/1.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana również decyzja o warunkach zabudowy.
Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
2.    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Marianki oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/27 o powierzchni 0,2000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WL1Y/00016550/1.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
Warunki przetargu:
1.      Przetarg odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2013 roku o godz.10:00 w budynku Urzędu Gminy Rypin z siedzibą w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4 pokój nr 16.
2.      Cena wywoławcza netto:
a)      dla nieruchomości oznaczonej nr 105/3 wynosi 28 420,00 złotych,
b)      dla nieruchomości oznaczonej nr 105/27 wynosi 28 420,00 złotych.
3.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
a)      dla nieruchomości oznaczonej nr 105/3 w kwocie  1 700,00- złotych,
b)      dla nieruchomości oznaczonej nr 105/27 w kwocie  1 700,00 - złotych,
4.      Wadium należy wpłacić w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Gminy Rypin: Bank Spółdzielczy Brodnica Oddział Rypin nr: 52 9484 1020 0600 1417 2006 0002 z dopiskiem w tytule przelewu: „wadium – nieruchomość położona w miejscowości Marianki stanowiąca działkę nr ……………. o pow. ………… ha”
5.      Wpłata wadium zostanie uznana, gdy wymienione kwoty będą znajdować się na wskazanym koncie nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 02.08.2013r.
6.      Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczeniu w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
7.      Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
·        dowód wpłaty wadium,
·        dowód tożsamości,
·        stosowne pełnomocnictwo osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną,
·        pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami oraz regulaminem przetargu.
8.      Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz.1758).
9.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie  może wynosić mniej niż:
a)      dla nieruchomości oznaczonej nr 105/3 kwota 285,00 zł
b)      dla nieruchomości oznaczonej nr 105/27 kwota 285,00 zł
10.  Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę netto nabycia nieruchomości
do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
11.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
12.  Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13.  W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Wójt Gminy Rypin zawiadomi o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
14.  Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca.
15.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dotrzyma terminu wpłaty bądź nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Rypin może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
16.  Wójt  Gminy Rypin zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w BIP Urzędu Gminy Rypin.
17.  Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z póź. zm.).
18.  Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rypinie ul. Lipnowska pokój nr 4 tel.54 280 97 04.
 
                                                                                 Wójt Gminy Rypin
                                                                                                        /-/ Janusz Tyburski

Rypin, dnia 05 lipca 2013r.
Informacja o wyniku przetargu pobierz (939kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (5 lipca 2013)
Opublikował: Mariusz Paprocki (5 lipca 2013, 15:34:06)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (27 sierpnia 2013, 12:57:52)
Zmieniono: dodano informację o wynikach przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1835