Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rypin


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY RYPIN
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rypin
 
Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651), oraz w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) Wójt Gminy Rypin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rypin:
1. Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Głowińsk oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako następujące działki:
a) dz .nr 265/3 o powierzchni 0,3709 ha,
b) dz. nr 265/4 o powierzchni 0,2010 ha,
c) dz. nr 265/5 o powierzchni 0,2014 ha,
d) dz. nr 265/6 o powierzchni 0,2019 ha,
e) dz. nr 265/7 o powierzchni 0,2017 ha,
f) dz. nr 265/8 o powierzchni 0,2012 ha,
dla których Sąd Rejonowy w Lipnie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rypinie prowadzi księgę wieczystą nr WL1Y/00009753/2.
W obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości oznaczone są symbolem 1MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej.
Księga wieczysta prowadzona dla w/w nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
Przedmiotowe grunty podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych (t.j. Dz. U. z 2004r.,  nr 121, poz. 1266).

Warunki przetargu:
 
2. Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2013 roku o godz.10:00 w budynku Urzędu Gminy Rypin Rypin, ul. Lipnowska 4, pokój nr. 16.
3. Cena wywoławcza netto:
a)  dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. a wynosi 65 320,- złotych,
b)  dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. b wynosi 45 360,- złotych,
c)   dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. c wynosi 45 650,- złotych,
d)   dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. d wynosi 45 760,- złotych,
e)   dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. e wynosi 45 720,- złotych,
f)    dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. f wynosi  45 610,- złotych.
4.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
a)   dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. a) w kwocie  6 600,- złotych,
b)   dla nieruchomości wymienionych w punkcie 1 lit. b), c), d), e), f) w kwocie  4 700,- złotych każda.
5. Wadium należy wpłacić w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Gminy Rypin: Bank Spółdzielczy Brodnica Oddział Rypin nr: 52 9484 1020 0600 1417 2006 0002 z dopiskiem w tytule przelewu: „wadium – nieruchomość położona w miejscowości Głowińsk  stanowiąca działkę nr ……………. o pow. ………… ha”.
6. Wpłata wadium zostanie uznana, gdy wymienione kwoty będą znajdować się na wskazanym koncie nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 17.10.2013r.
7. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczeniu w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
8. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
  •   dowód wpłaty wadium,
  • dowód tożsamości,
  • stosowne pełnomocnictwo osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną,
  • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami oraz regulaminem przetargu.
9. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz.1758).
10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie  może wynosić mniej niż:
a)  dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. a) kwota 6532,- zł,
b)  dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. b) kwota 454,- zł,
c)  dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. c) kwota 457,- zł,
d) dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. d) kwota   458,- zł’
e) dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. e) kwota   458,- zł,
f)  dla nieruchomości wymienionej w punkcie 1 lit. f) kwota    457,- zł.
11. Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę netto nabycia nieruchomości do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
13. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
14. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Wójt Gminy Rypin zawiadomi o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
15. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca.
16. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dotrzyma terminu wpłaty bądź nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Rypin może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
17. Wójt Gminy Rypin zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w BIP Urzędu Gminy Rypin.
18. Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z póź. zm.).
19. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rypinie ul. Lipnowska pokój nr 4 tel.54 280 97 01
 
Rypin, dnia 19 września 2013r.
 
  Wójt Gminy Rypin
  /-/dr inż. Janusz Tyburski
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (19 września 2013)
Opublikował: Mariusz Paprocki (19 września 2013, 15:16:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1814