Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rypin


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY RYPIN
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rypin
 
Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami), oraz w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Rypin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rypin:
1.    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Stępowo oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 252 o powierzchni 0,2200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WL1Y/00016442/1.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana również decyzja o warunkach zabudowy.
Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
Warunki przetargu:
1.      Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.10:00 w budynku Urzędu Gminy Rypin z siedzibą w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4 pokój nr 16.
2.      Cena wywoławcza netto wynosi 15 158,00 złotych,
3.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 000,- złotych,
4.      Wadium należy wpłacić w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Gminy Rypin: Bank Spółdzielczy Brodnica Oddział Rypin nr: 52 9484 1020 0600 1417 2006 0002 z dopiskiem w tytule przelewu: „wadium – nieruchomość położona w miejscowości Stępowo stanowiąca działkę nr 252 o pow. 0,2200 ha”
5.      Wpłata wadium zostanie uznana, gdy wymienione kwoty będą znajdować się na wskazanym koncie nie później niż 3 dni przed przetargiem.
6.      Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczeniu w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
7.      Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
  • dowód wpłaty wadium,
  • dowód tożsamości,
  • stosowne pełnomocnictwo osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną,
  • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami oraz regulaminem przetargu.
8.      Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2014r. 4 poz.1380).
9.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie  może wynosić mniej niż kwota 151,60 zł
10.  Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę brutto nabycia nieruchomości
i zgodnie z art. 43, ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (t.j. Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) jest zwolniona z podatku VAT.
11.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
12.  Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13.  W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Wójt Gminy Rypin zawiadomi o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
14.  Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca.
15.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dotrzyma terminu wpłaty bądź nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Rypin może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
16.  Wójt  Gminy Rypin zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej w BIP Urzędu Gminy Rypin.
17.  Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
18.  Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rypinie ul. Lipnowska pokój nr 4 tel.54 280 97 04.
 
Wójt           
/-/dr inż. Janusz Tyburski
Rypin, dnia 08 października 2015r.Informacja o wynikach przetargu pobierz (1385kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (8 października 2015)
Opublikował: Mariusz Paprocki (8 października 2015, 15:09:35)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (10 grudnia 2015, 14:37:27)
Zmieniono: dodano informację o wynikach przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1136