Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY RYPIN
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rypin
 
Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami), oraz w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Rypin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rypin:
1.    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Stępowo oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 252 o powierzchni 0,2200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WL1Y/00016442/1.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana również decyzja o warunkach zabudowy.
Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
Warunki przetargu:
1.      Przetarg odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2017 roku o godz.10:00 w budynku Urzędu Gminy Rypin z siedzibą w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4 pokój nr 16.
2.      Cena wywoławcza wynosi 12 276,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).
3.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2400,- złotych (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).
4.      Wadium należy wpłacić w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Gminy Rypin: BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/Rypin nr: 49 2030 0045 1110 0000 0426 0530 z dopiskiem w tytule przelewu: „wadium – nieruchomość położona w miejscowości Stępowo stanowiąca działkę nr 252 o pow. 0,2200 ha”,
5.      Wpłata wadium zostanie uznana, gdy wymienione kwoty będą znajdować się na wskazanym koncie nie później niż 3 dni przed przetargiem.
6.      Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczeniu w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
7.      Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
·         dowód wpłaty wadium,
·         dowód tożsamości,
·         stosowne pełnomocnictwo osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną,
·         pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami oraz regulaminem przetargu.
8.      Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016r. 4 poz.1061).
9.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie  może wynosić mniej niż kwota 122,76 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa złote 76/100).
10.  Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę brutto nabycia nieruchomości
i zgodnie z art. 43, ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (t.j. Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) jest zwolniona z podatku VAT.
11.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
12.  Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13.  W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Wójt Gminy Rypin zawiadomi o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
14.  Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca.
15.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dotrzyma terminu wpłaty bądź nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Rypin może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
16.  Wójt  Gminy Rypin zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej w BIP Urzędu Gminy Rypin.
17.  Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
18.  Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rypinie ul. Lipnowska pokój nr 4 tel.54 280 97 01.
 
                                                                                                   WÓJT
Rypin, dnia 06 lipca 2017r.                                              dr inż. Janusz Tyburski/-/                     

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (6 lipca 2017)
Opublikował: Mariusz Paprocki (6 lipca 2017, 15:13:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1073