Prawo miejscowe rok 2019

Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Rypin z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/1038 zmieniona uchwałą Nr IX/75/19 Rady Gminy Rypin z dnia 26.06.2019 r. do pobrania, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/3722.

Uchwała Nr VI/63/19 Rady Gminy Rypin z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/2360.

Uchwała Nr VII/65/19 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/3151.

Uchwała Nr VII/66/19 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/3152.

Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Gminy Rypin z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/3575.

Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Rypin z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/3722.

Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Rypin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rypin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/3723.

Uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Rypin z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/5035.

Uchwała Nr 80/19 Rady Gminy Rypin z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/5036.

Uchwała Nr XI/83/19 Rady Gminy Rypin z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/5486.

Uchwała Nr XI/84/19 Rady Gminy Rypin z dnia 15 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/5487, zmieniona uchwałą Nr XII/95/19 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2019 r. do pobrania, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/6205.

Uchwała Nr XII/86/19 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/6196.

Uchwała Nr XII/87/19 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie podatku rolnego na 2020 rok,  ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/6197.

Uchwała Nr XII/88/19 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2020, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/6198.

Uchwała Nr XII/89/19 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/6199.

Uchwała Nr XII/90/19 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. 2019/6200.

Uchwała Nr XII/91/19 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy Rypin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/6201.

Uchwała Nr XII/92/19 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/6202.

Uchwała Nr XII/93/19 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/6203.

Uchwała Nr XII/94/19 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/6204.

Uchwała Nr XII/95/19 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/6205.

Uchwała Nr XII/96/19 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, ogłoszona: Rok/Poz. 2019/6206.

Uchwała Nr XIII/100/19 Rady Gminy Rypin z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/7229.

Uchwała Nr XIII/101/19 Rady Gminy Rypin z dnia 11 grudnia 2019 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/7230.

Uchwała Nr XIII/102/119 Rady Gminy Rypin z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/7231.

Uchwała Nr XIII/103/19 Rady Gminy Rypin z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/7232.

Uchwała Nr XIII/104/19 Rady Gminy Rypin z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Rypin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/7233.

Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Gminy Rypin z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2019/7234.

Uchwała Nr XIV/109/19 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok, ogłoszona: Rok/Poz pobierz 2020/143.

Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 rok, ogłoszona: Rok/Poz. pobierz 2020/144.metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (1 sierpnia 2019)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 sierpnia 2019, 09:21:07)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (13 stycznia 2020, 12:00:54)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 666