Wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Rypin w roku 2014


ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro
 
  1. Nazwa i adres Zamawiającego:
GMINA RYPIN
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin
NIP: 8921449035
REGON: 910866749
tel./fax (054) 280 97 00
godziny urzędowania: pn. – pt.  w godz. 7:30 do 15:30
 
2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Mariusz Paprocki, stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Gminy Rypin, Tel/fax. 54 280 97 01, e-mail: mariusz.paprocki@rypin.pl
 
3. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro.
 
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Rypin w roku 2014”.
 
5. Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
6. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2015 roku.
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)   nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 
8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć, następujące oświadczenia i dokumenty:
a)    Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b)   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena oferty brutto
 
10. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 18 w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2014 roku do godziny 10:00.
 
11. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Rypin w roku 2014. Nie otwierać przed 12 lutego 2014 roku, godz. 10:00.”
 
12. Termin związania z ofertą: 30dni


                                                                                                                                   Wójt
/-/ dr inż. Janusz Tyburski

Formularz ofertowy pobierz (44kB) word
Załącznik nr 1 pobierz (72kB) word
Załącznik nr 2 pobierz (41kB) word
Załącznik nr 3 pobierz (82kB) pdfInformacja o wyborze oferty pobierz (551kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (4 lutego 2014)
Opublikował: Mariusz Paprocki (4 lutego 2014, 15:17:56)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (14 lutego 2014, 13:37:08)
Zmieniono: dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1630