Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie – izba etnograficzna z zapleczem sanitarnym

ZAPYTANIE CENOWE (OFERTOWE )
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
GMINA RYPIN
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin
NIP: 8921449035
REGON: 910866749
tel./fax (054) 280 97 00
godziny urzędowania: pn. – pt.  w godz. 7:30 do 15:30
 
2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Adam Łapkiewicz, stanowisko: Inspektor ds. Promocji w Urzędzie Gminy Rypin, tel. 54 280 97 13, fax. 54 280 21 37, e-mail: promocja@rypin.pl
 
3. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.
 
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie – izba etnograficzna z zapleczem sanitarnym, polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych i remontowych. Szczegóły zawarto w załączniku: Przedmiar robót.
 
5. Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2014 roku.
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) wpłacą wadium w wysokości 1000,00 zł.

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć, następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
c) Dokument potwierdzający uprawnienia kierownika budowy do prowadzenia prac budowlanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena oferty brutto.
 
10. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2-go czerwca 2014 roku do godziny 10:00.

11. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, Obowiązkowo należy akceptować warunki dołączonego projektu umowy.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację zadania pt.: „Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie – izba etnograficzna z zapleczem sanitarnym”. Nie otwierać przed 2 czerwca 2014 roku, godz. 10:15.”
 
12. Termin związania z ofertą: 30 dni
 
 
                                                                                                                                   Wójt                
                                                                                                                                                                                                                                              dr inż. Janusz Tyburski

Zapytanie ofertowe pobierz (174kB) pdf

Załączniki do zapytania ofertowego:
Nr 1 Formularz ofertowy pobierz (46kB) word
Nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz (15kB) word
Projekt umowy pobierz (294kB) pdf

UWAGA:
W związku z błędnym zamieszczeniem w zapytaniu ofertowym pliku z  książką przedmiarów - dotyczącą innego zadania dokonano zamieszczenia właściwego pliku - przedmiaru robót na zadanie
,,Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie – izba etnograficzna z zapleczem sanitarnym".
W związku z powyższym ulega zmianie termin składania ofert. Nowy termin: 10.06.2014 r., godz. 10:00.

Poniżej zamieszczono prawidłowy plik:
Przedmiar robót pobierz (315kB) pdf


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (22 maja 2014)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (22 maja 2014, 13:55:12)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (30 maja 2014, 13:52:30)
Zmieniono: usunięcie księgi przedmiarów i dodanie przedmiaru robót

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1202

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij