Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są przez urzędnika wyborczego dla gminy Rypin p. Sławomira Kryszczuka oraz sekretarza gminy p. Mariusza Paprockiego w Urzędzie Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30  do 15.30 (pokój nr 19), tel. 54 280 97 19, 54 280 97 00 do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Z powodu zagrożeń epidemicznych czas pracy urzędu i obsługa interesantów w urzędzie gminy są ograniczone.

Urząd Gminy Rypin pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30, a sprawy służbowe załatwiane są telefonicznie i elektronicznie.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy skontaktować się telefonicznie z sekretarzem gminy
p. Mariuszem Paprockim - telefon: 605 890 107.Adresy poczty elektronicznej:
  • sekretariat@rypin.pl,

  • sekretarz@rypin.pl,

  • or@rypin.pl.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 roku (197kB) pdfW celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się  do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami oraz ich adresy zamieszczane są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej do pobrania.

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 11/2019 dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, zmieniona uchwałą Nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

,,§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. nie dotyczy
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

Można być powołanym tylko do jednej komisji wyborczej.
Zgłoszeń do komisji dokonuje się na drukach określonych uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej:

Zgłoszenie kandydata na członka OKW (72kB) word

Zgłoszenie samodzielne wyborcy (43kB) word

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowanie, zgodnie z § 14 ust. 2 – 10 ww. uchwały. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani telefonicznie.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały. W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały.

Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy we Włocławku II. Informacja w tej sprawie zostanie opublikowana w przypadku wystąpienia takich okoliczności w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]”.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisarz Wyborczy we Włocławku II w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 roku.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej określa uchwała Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

Wysokość diet dla członków OKW:
Przewodniczący komisji – 500 zł,
Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
Członek komisji – 350 zł.


W związku z zaistniałą sytuacją wszelkie informacje będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu gminy.

metryczka


Wytworzył: PKW (6 marca 2020)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (6 marca 2020, 13:09:17)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 kwietnia 2020, 13:18:50)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 702