Raport o stanie gminy w roku 2021

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r,. poz. 559 z późn. zm.) Wójt do dnia 31 maja zobowiązany jest do przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Zgodnie z art. 28 aa. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport o stanie gminy w roku 2021 (2268kB) pdf

Zgłoszenie do przewodniczącej rady gminy (14kB) word

Klauzula informacyjna (13kB) word


XXXV sesja Rady Gminy Rypin odbędzie się  w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Paprocki - sekretarz gminy (30 maja 2022)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (30 maja 2022, 15:26:51)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (14 czerwca 2022, 10:07:36)
Zmieniono: zmiana pliku - raportu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2757