WYKONANIE BUDŻETU

Wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia. Zakres i formę informacji określa organ stanowiący.


Wójt przedstawia również organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów gminy, w terminie do 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesyła regionalnej izbie obrachunkowej.


Organ stanowiący rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta.

metryczka


Wytworzył: Zofia Milarska (8 sierpnia 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (8 sierpnia 2003, 10:16:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2155