Do zadań i kompetencji Wójta należą:

 1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
 2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa.
 4. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu gminy,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
1) Wójt jest kierownikiem urzędu gminy.
2) Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do  pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3) Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
4) Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin  organizacyjny,  nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
6. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu.
7. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

 

metryczka


Wytworzył: Julita Lewandowska (16 lipca 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (16 lipca 2003, 15:12:17)

Ostatnia zmiana: Julita Kwiatkowska (6 października 2004, 12:40:49)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5494