Protokół nr 1

P R O T O K Ó Ł   Nr I/06
z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Rypin
odbytej w dniu 27 listopada 2006 r.

I sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 27 listopada 2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 11:00 do godz. 13:00.
 
Radny senior Jerzy Jan Wilandt dokonał otwarcia sesji oraz powitał :
1/ radnych - lista obecności stanowi załącznik do protokołu,
2/ radnych kadencji 2002-2006,
3/ wójta gminy i pracowników urzędu gminy,
4/ nowo wybranych radnych rady powiatu,
5/ dyrektorów szkół,
6/ sołtysów - lista obecności stanowi załącznik do protokołu,
7/ przewodniczącą gminnej komisji wyborczej,
8/ mieszkańców gminy.
 
Radny senior Jerzy Jan Wilandt stwierdził, że na ustawowy stan 15 radnych Rady Gminy Rypin w sesji uczestniczy 15 radnych.
 
Radny senior Jerzy Jan Wilandt poinformował, że warunkiem nabycia praw radnego jest złożenie przez niego ślubowania.
Poprosił wszystkich obecnych o powstanie z miejsc i odczytał rotę ślubowania. Następnie najmłodszy wiekiem radny Rafał Krzysztof Klatt w kolejności alfabetycznej wywoływał radnych do złożenia ślubowania. Wszyscy radni ( 15 radnych ) złożyli ślubowanie.
 
Radny senior Jerzy Jan Wilandt poinformował, że w II turze wyborów w dniu 26 listopada 2006 r. na Wójta Gminy Rypin wybrany został dotychczasowy wójt gminy Ryszard Potwardowski.
 
Pracownicy urzędu gminy i dyrektorzy szkół wręczyli wójtowi gminy Ryszardowi Potwardowskiemu kwiaty.
 
Wójt gminy Ryszard Potwardowski złożył radnym kadencji 2006 - 2010 życzenia. Podziękował za poparcie, jakim został obdarzony podczas II tury wyborów na Wójta Gminy Rypin w dniu 26 listopada 2006 r.
  
Radny senior Jerzy Jan Wilandt przedstawił następujący porządek obrad I sesji rady gminy :
 
1. Wybór przewodniczącego rady gminy
a)     uchwalenie regulaminu tajnego głosowania,
b)    powołanie komisji skrutacyjnej,
c)     zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego rady,
d)    przeprowadzenie   głosowania   i   przedstawienie   protokołu  z wyników głosowania,
e)     projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy.
 
2.  Wybór wiceprzewodniczących rady gminy
a)     uchwalenie regulaminu tajnego głosowania,
b)    powołanie komisji skrutacyjnej,
c)     zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących rady,
d)    przeprowadzenie   głosowania   i   przedstawienie   protokołu  z wyników głosowania,
e)     projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy.
 
3. Wolne wnioski i zapytania.
a)     zgłaszanie wniosków, pytań,
b)    udzielanie odpowiedzi na zgłoszone wnioski, pytania.
 
4. Zakończenie obrad I sesji rady gminy.
 
Do przedstawionego porządku obrad radni nie zgłosili uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) porządek obrad I sesji przyjęli.

Przebieg obrad :

Do p-ktu 1-ego a
Radny senior Jerzy Jan Wilandt przedstawił projekt regulaminu tajnego głosowania dla wyboru przewodniczącego rady.
Do projektu regulaminu radni nie zgłosili uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za" ) regulamin uchwalili.
Regulamin tajnego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 1-ego b
Radny  senior  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  do   składu komisji skrutacyjnej.
Radny Jan Pankowski zgłosił kandydaturę radnej Hanny Grochowieckiej.
Radny Ireneusz Zabłocki zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Krajewskiego.
Radna Jadwiga Podgórska zgłosiła kandydaturę radnego Adama Szalkowskiego.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci do komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w komisji.
 
Radny senior poddał pod głosowanie jawne proponowany skład komisji skrutacyjnej.
Radni   13  głosami  „za"  i  2   głosami  „wstrzymującymi"  powołali  komisję skrutacyjną w składzie :
1/ Hanna Grochowiecka,
2/ Wojciech Krajewski,
3/ Adam Szalkowski.
 
Do p-ktu 1-ego c
Radny senior Jerzy Jan Wilandt poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego rady gminy.
Radny Wojciech Krajewski zgłosił kandydaturę radnego Jana Pankowskiego.
Radna Wiesława Sokołowska zgłosiła kandydaturę radnego Jerzego Jana Wilandta. Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący obrad radny Wilandt poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy, a następnie zarządził 10-minutową przerwę w obradach.
 
P o   p r z e r w i e
 
Do p-ktu 1 -ego d
Komisja skrutacyjna rozdawała kolejno radnym karty do głosowania tajnego. Radni oddawali głosy przy odrębnym stole w celu zapewnienia tajności głosowania, następnie umieszczali karty z oddanymi głosami w urnie.
 
Po podliczeniu głosów przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Hanna Grochowiecka przedstawiła protokół z wyników głosowania, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczącym Rady Gminy Rypin w kadencji 2006 – 2010 został wybrany radny Jan Pankowski.
Życzenia i kwiaty nowo wybranemu przewodniczącemu rady złożył wójt gminy Ryszard Potwardowski oraz pracownicy urzędu gminy.
 
Do p-ktu 1-ego e
Radny senior Jerzy Jan Wilandt przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy.
Radni   do   projektu  uchwały  nie  wnieśli  uwag  i  w  głosowaniu  jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) przyjęli uchwałę.
Na ustawowy skład rady gminy 15 radnych, w trakcie głosowania było obecnych 15 radnych.
Uchwała Nr I/1/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Radny Jerzy Jan Wilandt dalsze prowadzenie obrad sesji przekazał radnemu Janowi Pankowskiemu.
 
Przewodniczący rady Jan Pankowski podziękował radnym za wybór, jak również za życzenia i kwiaty. Zapewnił o staraniach na rzecz rozwoju gminy licząc na dobrą współpracę radnych, wójta i sołtysów.
Zarządził 10-minutową przerwę w obradach.
 
P o   p r z e r w i e
 
Do p-ktu 2-ego a
Przewodniczący rady Jan Pankowski przedstawił projekt regulaminu tajnego głosowania dla wyboru wiceprzewodniczących rady. Do projektu regulaminu radni nie zgłosili  uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za" ) regulamin uchwalili. Regulamin tajnego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 2-ego b
Przewodniczący rady Jan Pankowski zaproponował, aby komisję skrutacyjną powołać w takim składzie jak dla wyboru przewodniczącego rady.
Radni : Hanna Grochowiecka, Wojciech Krajewski i Adam Szalkowski wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego składu komisji skrutacyjnej i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (15 głosów „za”) komisję powołali.
 
Przewodniczący rady Jan Pankowski zarządził 10-minutową przerwę w obradach.
 
P o   p r z e r w i e
  
Do p-ktu 2-ego c
Przewodniczący rady Jan Pankowski poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących rady gminy.
Radny Rafał Krzysztof Klatt zgłosił kandydaturę radnego Marka Cieplaka.
Radny Ireneusz Zabłocki zgłosił kandydaturę radnej Janiny Iwony Andrzejczuk.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący rady gminy poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy, a następnie zarządził 10-minutową przerwę w obradach.
 
P o   p r z e r w i e
 
Do p-ktu 2-ego d
Komisja skrutacyjna rozdawała kolejno radnym karty do głosowania tajnego. Radni oddawali głosy przy odrębnym stole w celu zapewnienia tajności głosowania, następnie umieszczali karty z oddanymi głosami w urnie.
 
Po podliczeniu głosów przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Hanna Grochowiecka przedstawiła protokół z wyników głosowania, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Rypin w kadencji 2006 – 2010 zostali wybrani : radna Janina Iwona Andrzejczuk i radny Marek Cieplak. Gratulacje wiceprzewodniczącym rady złożył wójt gminy, przewodniczący rady gminy oraz pozostali radni.
 
Do p-ktu 2-ego e
Przewodniczący rady Jan Pankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy.
Radni   do   projektu  uchwały  nie  wnieśli  uwag  i  w  głosowaniu  jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) przyjęli uchwałę.
Na ustawowy skład rady gminy 15 radnych, w trakcie głosowania było obecnych 15 radnych.
Uchwała Nr I/2/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Nowo wybrani wiceprzewodniczący rady podziękowali za powierzenie im tych funkcji.
  
Do p-ktu 3-ego a
Uwagi zgłosił :
1/ Rafał Krzysztof Klatt – radny, zam. Dębiany
    Zgłosił wniosek w sprawie zmiany umiejscowienia lamp w
    miejscowościach Dębiany, Dylewo.
 
Do p-ktu 3-ego b
Wójt gminy Ryszard Potwardowski poinformował, że to Rada Gminy Rypin ustaliła ilość lamp w poszczególnych sołectwach finansowanych z funduszy sołeckich i zmian tych może dokonać po wcześniejszym złożeniu wniosku. Sprawę należy przedyskutować w celu zmiany zasad sposobu oświetlenia.

Do p-ktu 4-ego
Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski stwierdził, że uchwalony porządek I sesji został w całości zrealizowany.
Podziękował za udział w obradach i zamknął obrady I sesji Rady Gminy Rypin.
 
 
 
 
Protokołowała
podinsp. urzędu gminy
Julita Kwiatkowska                 

                                                     Przewodniczący Rady 

                                                                          Jan Pankowski
 

plik do pobrania (57kB) plik

metryczka


Wytworzył: Julita Kwiatkowska (27 listopada 2006)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (20 grudnia 2006, 10:50:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1517