Protokół nr 2

P R O T O K Ó Ł  Nr II/06
z sesji Rady Gminy Rypin
odbytej w dniu 6 grudnia 2006 r.

            II  sesja  Rady  Gminy  Rypin  odbyła  się  w  dniu  6 grudnia  2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 11:30 do godz. 13:40.
 
         Sesji przewodniczył Jan Pankowski – przewodniczący Rady Gminy Rypin.
 
         Przewodniczący rady Jan Pankowski dokonał otwarcia II sesji Rady Gminy Rypin oraz powitał wszystkich obecnych.
 
Przewodniczący rady Jan Pankowski stwierdził, że na ustawowy skład 15 radnych rady gminy w sesji uczestniczy 15 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Ponadto w sesji uczestniczyli :
1/   Ryszard Potwardowski – wójt,
2/   Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy,
3/   Małgorzata Czajkowska – p.o. skarbnik gminy,
4/   Marzena Zdrojewska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
      w Rypinie,
5/   Jadwiga Staniszewska – Wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
      w Rypinie,
6/   Stanisław Pesta – kierownik referatu rolnictwa i rozwoju wsi,
7/   Marek Tyburski – Starosta Rypiński,
8/   Krzysztof Cegłowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Rypinie,
9/   Jan Wysocki – radny Rady Powiatu w Rypinie,
10/ Rafał Zglinicki – radny Rady Powiatu w Rypinie,
11/ sołtysi według załączonej do protokołu listy,
12/ mieszkańcy gminy.
 
         Przewodniczący rady Jan Pankowski przedstawił porządek obrad II sesji rady gminy :
 
1. Przyjęcie   protokołu   z   obrad   I  sesji   rady  gminy  odbytej  w  dniu 27 listopada  
    2006 roku.  
2. Ślubowanie wójta.
 
3. Informacja wójta o stanie gminy
a) pytania, uwagi.
 
4. Uchwalenie podatku od nieruchomości na 2007 rok
a) pytania, uwagi,
b) projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
 
5. Uchwalenie podatku od środków transportowych na 2007 rok
a) pytania, uwagi,
b) projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.
 
6. Uchwalenie podatku rolnego na 2007 rok
a) pytania, uwagi,
b) projekt uchwały w sprawie podatku rolnego na 2007 rok.
 
7. Uchwalenie podatku leśnego na 2007 rok
a) pytania, uwagi,
b)  projekt uchwały w sprawie podatku leśnego na 2007 rok.
 
8. Uchwalenie podatku od posiadania psów na 2007 rok
a) pytania, uwagi,
b) projekt uchwały w sprawie stawki podatku od posiadania psów na 2007 rok.
 
9. Uchwalenie opłaty administracyjnej na 2007 rok
a) pytania, uwagi,
b) projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej.
 
10. Uchwalenie opłaty targowej na 2007 rok
a)  pytania, uwagi,
b)  projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2007 rok.
 
11. Ustalenie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
      w wodę na 2007 rok
a)   pytania, uwagi,
b)  projekt uchwały w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 
12. Ustalenie opłaty za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych
a)  pytania, uwagi,
b)  projekt uchwały w sprawie opłaty za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.
 
13. Wolne wnioski, zapytania i informacje
a)  zgłaszanie wniosków, pytań,
b)  udzielanie odpowiedzi na zgłoszone wnioski, pytania.
 
14. Zakończenie obrad II sesji rady gminy.
 
Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag.

Porządek obrad :

Do p-ktu 1-go         
Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z I sesji rady gminy odbytej  w dniu 27 listopada 2006 r. Radni  nie  wnieśli  uwag  do  protokołu  i  w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) przyjęli protokół z I sesji.
 
Do p-ktu 2-go
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie Marzena Zdrojewska wręczyła p. Ryszardowi Potwardowskiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Rypin.
 
Przewodniczący rady Jan Pankowski poinformował, że zgodnie a art. 29a ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania. Poprosił wszystkich o powstanie z miejsc.
 
Wójt Ryszard Potwardowski złożył przed radą gminy ślubowanie. Życzenia i kwiaty wójtowi  gminy z okazji ślubowania złożyli radni, sołtysi,  pracownicy urzędu gminy, przedstawiciel ochotniczych straży pożarnych oraz przedstawiciele władz powiatowych.
Wójt gminy podziękował za wszystkie życzenia.
 
Do p-ktu 3-ego
Wójt  gminy Ryszard Potwardowski przedstawił  informację  o  stanie
gminy. Zwrócił uwagę w szczególności na :
1/  zaopatrzenie w wodę – obecnie nie ma problemów z zaopatrzeniem w wodę; zgodnie z zamierzeniami zmodernizowano cztery hydrofornie działające na terenie gminy; wszystkie przyłącza do sieci wodociągowej, która ma długość ok. 300 km, są wykonywane na bieżąco i na dzień dzisiejszy podłączonych jest ok. 1300 gospodarstw indywidualnych;
2/  ścieki – wszystkie działania są realizowane w oparciu o program gospodarki ściekami; na terenie gminy wybudowano 900 oczyszczalni przydomowych,  a 211 gospodarstw indywidualnych podłączono do kanalizacji przewodowej, łącznie 1111 gospodarstw, w których została uregulowana gospodarka ściekami ( w roku bieżącym zgłoszono 135 zapotrzebowań na materiał do wykonania oczyszczalni przydomowych i zostało to zrealizowane ); koszty kanalizacji przewodowej są wysokie i w związku z tym gmina będzie się starać o dofinansowanie ze środków unijnych, by w dalszym ciągu realizować program;
3/ gospodarkę wodną – sprawa oczyszczania zbiorników wodnych tj. stawów, bagien będzie w dalszym ciągu realizowana ze względu na fakt zatrzymywania dużej ilości wody i zagospodarowanie terenu wokół gospodarstw;
4/ sprawę odpadów komunalnych – gospodarka odpadami komunalnymi została w pełni uregulowana przez istnienie zakładu utylizacji, którym dysponuje Związek Gmin Rypińskich; w każdym sołectwie zostały usytuowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; dodatkowo co roku gmina organizuje zbiórkę wszystkich odpadów komunalnych;
5/ utylizację eternitu – należy podjąć działania w kierunku rozwiązania problemu związanego z utylizacją, ze względu na duże ilości eternitu na terenie gminy Rypin,
6/ sprawę gazyfikacji wsi – mimo problemów z pozyskaniem odbiorców, program prawdopodobnie zostanie realizowany ze względu na fakt dotarcia gazu w najbliższym czasie do miasta Brodnica;
7/ cmentarz komunalny został oddany do użytku,
8/ drogi – nastąpi kontynuacja działań dzięki technologii i wyposażeniu gminy w odpowiedni sprzęt; do utwardzenia zostało ok. 90 km, rada gminy ustali kierunek działań; projekty i dokumentacja zostały już przygotowane do złożenia w celu pozyskania dotacji ze środków unijnych;
9/ oświatę – poziom nauczania w szkołach jest wysoki, ale jest jeszcze dużo działań do wykonania; od 2002 roku wybudowano trzy sale gimnastyczne wraz z zapleczem sanitarnym i w najbliższym czasie zostanie wybudowana czwarta przy Szkole Podstawowej w Starorypinie Rządowym; na ten cel gmina otrzymała tylko 100 tys. zł dofinansowania, według kosztorysu inwestorskiego inwestycja miałaby kosztować ok. 1,5 mln zł, jednak jej koszt wzrośnie do ok. 2 mln zł ze względu na wyższe ceny usług i materiałów budowlanych w 2007 r., na dzień dzisiejszy nie są znane kwoty, które gmina otrzyma w przyszłym roku, dlatego należy podjąć starania o pozyskanie jak największej ilości środków zewnętrznych na zrealizowanie tej inwestycji; w dalszym ciągu należy kontynuować modernizację wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy Rypin;
10/ świetlice wiejskie, remizy i boiska – młodzież korzysta z tych pomieszczeń, interesuje się sportem; w związku z uczestnictwem gminy Rypin                       w programie LEADER+ pozyskane zostaną w przyszłym roku środki finansowe na ich dalszy rozwój i modernizację; z ośmiu kół gospodyń wiejskich wzrosła liczba do trzynastu, należy kontynuować działania w tym zakresie;
11/ ogrzewanie ekologiczne – przez zastosowanie ogrzewania ekologicznego (słoma, drzewo) w Gimnazjum w Kowalkach gmina wydaje środki finansowe w wysokości ok. 10 tys. zł rocznie, dla porównania przedstawiono Szkołę Podstawową w Borzyminie ogrzewaną olejem opałowym, gdzie koszty wynoszą ok. 40 tys. zł, należy starać się o środki finansowe, by w dalszym ciągu realizować ekologiczny system ogrzewania;
12/ sprawę dożywiania dzieci w szkołach – wkrótce zostanie zakończona budowa stołówki przy Gimnazjum w Kowalkach, a w przyszłym roku nastąpi jej wyposażenie,
13/ pomoc społeczną – na terenie gminy Rypin największy problem stanowi trudna sytuacja finansowa mieszkańców, bezrobocie i brak warunków lokalowych; należałoby podjąć działania w kierunku zapewnienia warunków mieszkaniowych dla rodzin wielodzietnych; zmniejszyła się liczba bezrobotnych ze względu na zatrudnianie w ramach robót interwencyjnych (200 osób), przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na ślusarzy, tokarzy, budowlańców, z czym związane jest przygotowanie zawodowe,
14/ finanse gminy – w bieżącym roku gmina pozyskała środki finansowe w wysokości prawie 2,5 mln zł, dzięki czemu m.in. wybudowano ok. 7,5 km dróg; gmina nie posiada zadłużenia długoterminowego, jedynie krótkoterminowy kredyt w wysokości 1 mln zł, z czego 0,5 mln zł zostało spłacone, natomiast pozostała część kredytu zostanie spłacona jeszcze w 2006 roku.
 
Wójt gminy Ryszard Potwardowski wyraził nadzieję na owocną współpracę z radnymi i sołtysami, by wspólnie wyznaczyć takie kierunki działań, które umożliwią rozwój gminy Rypin.
 
         Przewodniczący rady Jan Pankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta.
 
         Radna Hanna Grochowiecka poprosiła sekretarza gminy Jana Kwiatkowskiego, by przedstawił wysokość wynagrodzenia wójta na przestrzeni kilku lat.
 
         Sekretarz gminy Jan Kwiatkowski wyjaśnił, że ustalenie wynagrodzenia wójta należy do kompetencji rady gminy i wynika ze stosunku pracy. Wysokość wynagrodzenia wójta na przestrzeni lat wynosiła :
- 6.460 zł brutto w roku 2001, kiedy to wójt gminy był wybierany przez radę
  gminy,
- 6.460 zł brutto w roku 2002, po przeprowadzeniu bezpośrednich wyborów
  wójta, na początku funkcjonowania nowej rady gminy,
- 6.464 zł brutto w roku 2003, po wyodrębnieniu dodatku specjalnego
  jako dodatkowego elementu wynagrodzenia,
- 6.674 zł brutto w roku 2004 do dnia dzisiejszego.
Zgodnie z rozporządzeniem wynagrodzenie minimalne wójta gminy ( po uwzględnieniu wszystkich dodatków ) nie powinno być mniejsze niż 6.126 zł  i większe niż 9.578 zł. W takich granicach rada gminy może ustalić wynagrodzenie wójta.
 
         Radny Jerzy Jan Wilandt zwrócił uwagę na fakt, iż przewodniczący rady Jan Pankowski powinien wprowadzić w porządku obrad dodatkowy punkt : „Ustalenie wynagrodzenia wójta”.
 
         Przewodniczący rady Jan Pankowski wyjaśnił, że wszyscy radni wcześniej zostali poinformowani o obowiązku ustalenia przez radę gminy wysokości wynagrodzenia wójta i zapoznali się z treścią projektu uchwały w tej sprawie. W związku z tym przedstawił projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta, a następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) uchwałę przyjęli do realizacji.
Uchwała nr II/3/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 3-ego b
Nie zgłoszono pytań, uwag.
 
Przewodniczący rady Jan Pankowski zarządził 10-minutową przerwę w obradach.
 
Po przerwie
 
Do p-ktu 4-ego
         Wójt Ryszard Potwardowski przedłożył wniosek o ustalenie na 2006 rok stawek podatku od nieruchomości w takich samych wysokościach, jak w roku 2006, a następnie przedstawił proponowane stawki podatku. Zaproponował również, by przedsiębiorcom inwestującym, podatek był umarzany w 100 % w pierwszym roku prowadzonej działalności, w 70 % w drugim roku i w 50 % w roku trzecim. Poinformował, że propozycje wszystkich stawek podatków i opłat lokalnych radni otrzymali na piśmie.
 
Do p-ktu 4-go a
Nie zgłoszono, pytań, uwag.
 
Do p-ktu 4-go b
         Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok, a następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) uchwałę przyjęli do realizacji.
Uchwała nr II/4/06 stanowi załącznik do protokołu.
  
Do p-ktu 5-go
         Wójt Ryszard Potwardowski przedłożył wniosek o ustalenie na 2007 rok stawek podatku od środków transportowych w takich samych wysokościach, jak w roku 2006, a następnie przedstawił proponowane stawki podatku.
 
Do p-ktu 5-go a
Uwagi zgłosił :

Rafał Krzysztof Klatt – radny, zam. Dębiany
            Zaproponował, by poddawać projekty uchwał pod głosowanie bez odczytywania, ze względu na to, że wszyscy radni otrzymali projekty uchwał wcześniej i zdążyli się z nimi zapoznać.
 
Do p-ktu 5-ego b
         Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.
Radni   do   projektu  uchwały  nie  wnieśli  uwag  i  w  głosowaniu  jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) uchwałę przyjęli do realizacji.
Uchwała nr II/5/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 6-go
         Wójt Ryszard Potwardowski przedłożył wniosek o ustalenie na 2007 rok takiej samej stawki podatku rolnego, jak w 2006 roku. tj. obniżyć średnią cenę żyta za 1 q do kwoty 27 zł, stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
 
Do p-ktu 6-go a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
        
Do p-ktu 6-go b
         Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podatku rolnego na 2007 rok.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) uchwałę przyjęli do realizacji.
Uchwała nr II/6/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 7-go
         Wójt Ryszard Potwardowski przedłożył wniosek o ustalenie podatku leśnego na 2007 rok tj. obniżyć średnią cenę sprzedaży drewna za 1 m3 do kwoty 131 zł, stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego.
 
Do p-ktu 7-go a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
  
Do p-ktu 7-go b
         Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podatku leśnego na 2007 rok.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) uchwałę przyjęli do realizacji.
Uchwała nr II/7/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 8-go
         Wójt Ryszard Potwardowski przedłożył wniosek o ustalenie na 2007 rok stawki podatku od posiadania psów na tym samym poziomie jak w roku 2006, a mianowicie 25 zł od jednego psa. Poinformował, że maksymalna stawka wynikająca z ustawy wynosi 53,69 zł.
 
Do p-ktu 8-go a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
        
Do p-ktu 8-go b
         Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki podatku od posiadania psów.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) uchwałę przyjęli do realizacji.
Uchwała nr II/8/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 9-go
         Wójt Ryszard Potwardowski przedłożył wniosek o ustalenie w 2007 roku opłaty administracyjnej w tej samej wysokości, jak w roku 2006, mimo wzrostu stawki ustawowej.
 
Do p-ktu 9-go a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
        
Do p-ktu 9-go b
         Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) uchwałę przyjęli do realizacji.
Uchwała nr II/9/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 10-go
         Wójt Ryszard Potwardowski przedłożył wniosek o ustalenie na 2007 rok stawek opłaty targowej w tej samej wysokości, jak w 2006 roku. Wysokość wynagrodzenia inkasentów proponuje ustalić w wysokości 25 % pobranych kwot opłaty targowej.
 
Do p-ktu 10-go a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
        
Do p-ktu 10-go b
         Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2007 rok.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” )  uchwałę przyjęli do realizacji.
Uchwała nr II/10/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 11-go
         Wójt Ryszard Potwardowski przedłożył wniosek o ustalenie na 2007 rok opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wysokości 1,70 zł (w tym podatek VAT), czyli w takiej samej kwocie jak w roku ubiegłym. Poinformował, że zgodnie z kalkulacją koszty produkcji wyniosły 2,32 zł za 1 m3.          
 
Do p-ktu 11-go a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
        
Do p-ktu 11-go b
Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Radni   do  projektu  uchwały  nie  wnieśli  uwag  i  w  głosowaniu   jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr II/11/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 12-go
         Wójt Ryszard Potwardowski przedstawił wniosek o ustalenie na 2007 rok opłaty za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 1,90 zł (w tym podatek VAT), czyli w takiej samej jak w roku ubiegłym. Ponadto poinformował, że do sieci kanalizacyjnej podłączono na razie tylko 211 gospodarstw indywidualnych i w związku z tym koszty są wysokie i wynoszą ok. 9 zł za 1 m3, jednak w większości są to koszty amortyzacji.
 
Do p-ktu 12-ego a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
 
Do p-ktu 12-ego b
Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opłaty za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.
Radni   do  projektu  uchwały  nie  wnieśli  uwag  i  w  głosowaniu   jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) uchwałę podjęli.
Uchwała nr II/12/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 13-ego a
W „Wolnych wnioskach...” pytania, uwagi zgłosili :
1. Jan Pankowski – przewodniczący rady
    Poinformował o obowiązku złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych
    w terminie 30 dni od chwili złożenia przez radnych ślubowania. Ponadto
    poinformował, że dyżury będzie pełnił w każdy wtorek od godz. 1000 do godz.
    1200.
 
2. Ryszard Potwardowski – wójt gminy
    Podziękował za ustalenie wynagrodzenia wójta i zapewnił, że sumiennie
    i uczciwie pełnić będzie swoje obowiązki.
    Poinformował, że 19 grudnia 2006 r. nastąpi odbiór stołówki budowanej przy
    Gimnazjum w Kowalkach, a na wiosnę planowane jest wyposażenie i
    zagospodarowanie terenu wokół niej.
    Podziękował za działania na rzecz kampanii wyborczej.
 
3. Jadwiga Podgórska – radna, zam. Borzymin
    Jako sołtys wsi Borzymin podziękowała za 4-letnią współpracę i okazywaną
    serdeczność. Poprosiła w imieniu sołtysów o pomoc finansową w związku
    z obowiązkiem roznoszenia nakazów płatniczych oraz zgłosiła
    zapotrzebowanie na materiały biurowe.
 
4. Jerzy Wilandt – radny, zam. Starorypin
    Poruszył następujące sprawy :
    1/ dojazd do Gimnazjum w Kowalkach.
        Młodzież szkolna mieszkająca w Starorypinie (dawna Plebanka) dochodzi
        do autobusu wąską ścieżką przy torowisku. Jest to bardzo niebezpieczne
        zwłaszcza w okresie zimowym. W związku z tym złożył wniosek, by  
        zmienić trasę dowozu uczniów do Gimnazjum w Kowalkach. Przejazd
        nową trasą można zaplanować drogą Godziszewy – Starorypin.  
    2/ zakończyła się kampania wyborcza.
        W związku z oskarżeniami i pomówieniami o prowadzeniu nie czystej
        kampanii wyborczej przedstawił pisemne oświadczenie, które następnie
        złożył na ręce przewodniczącego rady Jana Pankowskiego stanowiące
        załącznik do protokołu.
 
5. Hanna Grochowiecka – radna, zam. Sadłowo
    Zwróciła uwagę na problemy osób chorujących na cukrzycę. Na terenie
    gminy jest ich ponad 1000. W związku z tym przedstawiła wniosek
    o wsparcie finansowe na rzecz koła diabetyków i złożyła na ręce wójta
    gminy Ryszarda Potwardowskiego pismo w tej sprawie.
  
6. Adam Szalkowski – radny, zam. Głowińsk
    Zwrócił uwagę na pogarszające się warunki na nowej drodze Ławy –
    – Rusinowo m.in. uszkodzone pobocze, dziurę powstałą na odcinku pod linią
    wysokiego napięcia. Zgłosił, że autobus dowożący dzieci do szkół zsunął się
    prawie na pobocze, co mogło być tragiczne w skutkach. Zawnioskował o
    zażwirowanie poboczy i naprawienie nierówności.
 
7. Janina Iwona Andrzejczuk – radna, zam. Kowalki
    Zgłosiła wniosek o usunięcie krzewów porastających pobocza, zwłaszcza na
    krętej drodze w kierunku Pręczek.
 
8. Jan Dytrych – radny, zam. Stępowo
    Przedstawił problem śmieci, które ktoś pozostawił przy pojemnikach do
    selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jednak ze względu na ich rodzaj
    nie był w stanie ich posegregować. Dlatego poprosił o wystąpienie z pismem
    okólnym, by takie sytuacje nie miały miejsca.
    
Do p-ktu 13-go b
Odpowiedzi na zgłoszone pytania, uwagi udzielili :
 
1. Ryszard Potwardowski - wójt
    Udzielił następujących odpowiedzi, wyjaśnień :
    1/ sprawa ryczałtu dla sołtysów – sprawa do rozpatrzenia,
    2/ materiały biurowe dla sołtysów – należy zwrócić się do p. Staniszewskiej,
        która zakupi potrzebne materiały,
    3/ trasa dowozu dzieci do Gimnazjum w Kowalkach zostanie zmieniona,
    4/ pieniądze dla koła diabetyków zostaną przekazane,
    5/ droga Ławy – Rusinowo – nastąpił już odbiór, w granicach możliwości
        uszkodzenia zostaną naprawione, ruch jest wzmożony ze względu na
        remont ul. Piaski w Rypinie, jednak wkrótce roboty zostaną zakończone,
    6/ droga z Kowalk w kierunku Pręczek jest drogą powiatową, wszystkie
        wnioski zostaną przekazane dyrektorowi zarządu dróg powiatowych, a jeśli
        chodzi o drogi gminne, to krzewy są na bieżąco wycinane,
    7/ sprawa śmieci – należy nauczyć mieszkańców wsi, by segregowali
        odpady komunalne, zostanie zorganizowany wywóz nieczystości przez
        firmę KOMES lub KARO.
 
2. Jan Wysocki – radny Rady Powiatu w Rypinie
    Zapewnił, że sprawę usuwania krzewów z poboczy na drogach powiatowych
    zgłosi na najbliższej sesji Rady Powiatu w Rypinie.
 
3. Adam Szalkowski – radny, zam. Głowińsk
    Zaproponował, by zaprosić na sesję p. Gomse dyrektora zarządu dróg
    powiatowych.
4. Stefan Wiśniewski – sołtys wsi Sadłowo
    Poinformował, że problem poboczy porastających krzewami dotyczy również
    okolic wsi Sadłowo. Zasadnym będzie uregulowanie tej sprawy.
 
Do p-ktu 14-go
         Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski stwierdził, że uchwalony porządek II sesji został w całości zrealizowany.
Podziękował za udział w obradach i na tym zamknął obrady II sesji Rady Gminy Rypin.
 
 
 
 
Protokołowała
podinsp. urzędu gminy                                            
 
Julita Kwiatkowska

                                                                                             Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Jan Pankowski

plik do pobrania (104kB) plik
 
 

metryczka


Wytworzył: Julita Kwiatkowska (6 grudnia 2006)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (20 grudnia 2006, 10:54:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1236