Protokół nr 3

P R O T O K Ó Ł  Nr III/06
z sesji Rady Gminy Rypin
odbytej w dniu 22 grudnia 2006 r.

            III  sesja  Rady  Gminy  Rypin  odbyła  się  w  dniu  22 grudnia  2006 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 11:00 do godz. 12:40.
 
         Sesji przewodniczył Jan Pankowski – przewodniczący Rady Gminy Rypin.
 
         Przewodniczący rady Jan Pankowski dokonał otwarcia III sesji Rady Gminy Rypin oraz powitał wszystkich obecnych.
 
Przewodniczący rady Jan Pankowski stwierdził, że na ustawowy skład 15 radnych rady gminy w sesji uczestniczy 15 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Ponadto w sesji uczestniczyli :
1/ Ryszard Potwardowski – wójt,
2/ Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy,
3/ Małgorzata Czajkowska – p.o. skarbnik gminy,
4/ Piotr Pawłowski – Wicestarosta Rypiński,
5/ Jan Wysocki – radny Rady Powiatu w Rypinie,
6/ Tomasz Jezierski – prezes OSP w Stępowie,
7/ sołtysi według załączonej do protokołu listy.
 
         Przewodniczący rady Jan Pankowski przedstawił porządek obrad III sesji rady gminy.
Do porządku obrad zgłoszone zostały następujące wnioski w sprawie zmian w porządku obrad :
1. Radny Rafał Krzysztof Klatt wnioskował o wprowadzenie dodatkowego punktu
    dotyczącego ustalenia wysokości diet dla radnych. 
    Za wnioskiem głosowało 7 radnych, a 8 było przeciw.
2. Radny Jerzy Jan Wilandt wnioskował o wprowadzenie dodatkowego punktu 1a o
    następującej treści : „Utworzenie klubu radnych”.
    Za wnioskiem głosowało 13 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu.
        
Porządek obrad po wprowadzeniu zmiany był następujący :
 
1. Przyjęcie   protokołu   z   obrad   II  sesji   rady  gminy  odbytej  w  dniu     6 grudnia
    2006 roku.  
1a. Utworzenie klubu radnych.

2. Powołanie komisji rewizyjnej
a) pytania, uwagi,
b) zgłaszanie kandydatów na członków komisji rewizyjnej,
c) projekt uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej.
 
3. Powołanie skarbnika gminy
a) pytania, uwagi,
b) projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy.
 
4. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
a) pytania, uwagi,
b) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
 
5. Przystąpienie do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego gminy Rypin”
a) pytania, uwagi,
b) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu
    zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin”.
 
6. Wybór przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
a) pytania, uwagi,
b) zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,
c) projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi
    Dobrzyńskiej.
 
7. Wybór przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich
a) pytania, uwagi,
b) zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich,
c) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin
    Rypińskich.
 
8. Zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich
a) pytania, uwagi,
b) projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 
9. Informacja wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje
a)   zgłaszanie wniosków, pytań,
b)   udzielanie odpowiedzi na zgłoszone wnioski, pytania.
 
11. Zakończenie obrad III sesji rady gminy.

Porządek obrad :

Do p-ktu 1-go         
Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z II sesji rady gminy odbytej w dniu 6 grudnia 2006 r. Radni  nie wnieśli uwag do protokołu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) przyjęli protokół z II sesji.
 
Do p-ktu 1-ego a
         Radny Jerzy Wilandt przedstawił wniosek o utworzenie z dniem 22 grudnia 2006 r. klubu radnych o nazwie „NIEZALEŻNOŚĆ”, którego członkami zostali radni : Sokołowska Wiesława, Podgórska Jadwiga, Jakubowski Arkadiusz, Dytrych Jan, Szalkowski Adam, Wiśniewski Kazimierz i Wilandt Jerzy jako przewodniczący. Zadeklarował współpracę z wójtem, pozostałymi radnymi i pracownikami urzędu. Następnie złożył pismo w tej sprawie na ręce przewodniczącego rady Jana Pankowskiego, które stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 2-go
Przewodniczący rady Jan Pankowski przedstawił wniosek dotyczący powołania komisji rewizyjnej. Rada gminy powołuje komisję rewizyjną zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy Rypin.
 
Do p-ktu 2-ego a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
 
Do p-ktu 2-ego b
Przewodniczący rady Jan Pankowski zgłosił kandydatów na członków komisji rewizyjnej w osobach radnych : Arkadiusza Jakubowskiego, Wojciecha Krajewskiego oraz Barbarę Paczkowską. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
Przewodniczący rady Jan Pankowski zaproponował, by kandydaci wybrali spośród siebie przewodniczącego komisji rewizyjnej.
Radny Jerzy Wilandt wyraził sprzeciw, ponieważ przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera rada gminy zgodnie z § 76 statutu gminy Rypin.
Sekretarz gminy Jan Kwiatkowski zwrócił uwagę, by w pierwszej kolejności powołać komisję rewizyjną i podjąć uchwałę, a w drugiej kolejności dokonać wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej.
 
Do p-ktu 2-ego c
Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej, a następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) uchwałę przyjęli do realizacji.
Uchwała nr III/13/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
         Przewodniczący rady Jan Pankowski poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji rewizyjnej spośród jej członków.
         Radny Jerzy Wilandt zgłosił wniosek, by przewodniczącym komisji rewizyjnej został radny Arkadiusz Jakubowski.
         Radny Rafał Klatt zgłosił wniosek, by przewodniczącym komisji rewizyjnej został radny Wojciech Krajewski.
         Przewodniczący rady Jan Pankowski poddał pod głosowanie wniosek radnego Jerzego Wilandta. W głosowaniu jawnym, 7 głosami „za”, 7 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym” radni nie przyjęli wniosku radnego.
         Następnie przewodniczący rady Jan Pankowski poddał pod głosowanie wniosek radnego Rafała Klatta. W głosowaniu jawnym, 8 głosami „za”, 6 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym” radni przyjęli wniosek radnego. W związku z powyższym przewodniczącym komisji rewizyjnej został radny Wojciech Krajewski.
 
Do p-ktu 3-ego
Wójt gminy Ryszard Potwardowski przedstawił wniosek dotyczący powołania skarbnika gminy. Przypomniał o odejściu na emeryturę p. Zofii Milarskiej, która zajmowała stanowisko skarbnika gminy do końca listopada bieżącego roku. Od 1 grudnia obowiązki skarbnika gminy pełni p. Małgorzata Czajkowska. W związku z powyższym zaproponował, by powołać z dniem  1 stycznia 2007 r. p. Małgorzatę Czajkowską na stanowisko skarbnika gminy. Nadmienił, że p. Czajkowska zdobyła w 2006 r. tytuł licencjata Wyższej Społecznej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, specjalność zarządzanie i marketing i kontynuuje naukę w celu zdobycia tytułu magistra. Zapewnił, że p. Czajkowska będzie właściwie wypełniała powierzone obowiązki skarbnika gminy.   
           
Do p-ktu 3-ego a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
 
Do p-ktu 3-ego b
Przewodniczący rady Jan Pankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy, a następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosami „za” ) uchwałę przyjęli do realizacji.
Uchwała nr III/14/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Życzenia nowo powołanemu skarbnikowi gminy Małgorzacie Czajkowskiej złożyli wójt gminy oraz radni. Skarbnik gminy Małgorzata Czajkowska podziękowała za okazane zaufanie i powierzenie tak odpowiedzialnego stanowiska.
 
Do p-ktu 4-ego
         Skarbnik gminy Małgorzata Czajkowska przedstawiła wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Zreferowała wszystkie zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków.                        
 
Do p-ktu 4-go a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
 
Do p-ktu 4-go b
         Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, a następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, 12 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym” uchwałę przyjęli do realizacji.
Uchwała nr III/15/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 5-go
         Wójt Ryszard Potwardowski przedłożył wniosek o przystąpienie do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin” we fragmencie wsi Dylewo. Wyjaśnił, że teren objęty projektem stanowi własność gminy Rypin i przebiega wzdłuż trasy Dylewo – Godziszewy, z prawej strony przy torowisku.
 
Do p-ktu 5-go a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
 
Do p-ktu 5-ego b
         Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin”, a następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Radni   do   projektu  uchwały  nie  wnieśli  uwag  i  w  głosowaniu  jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) uchwałę przyjęli do realizacji.
Uchwała nr III/16/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 6-go
         Wójt Ryszard Potwardowski przedłożył wniosek o wyznaczenie przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Zaproponował, by jeden z przedstawicieli był nauczycielem.
 
Do p-ktu 6-go a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
        
Do p-ktu 6-ego b
         Radna Wiesława Sokołowska zgłosiła kandydaturę radnej Janiny Iwony Andrzejczuk, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
         Radny Adam Szalkowski zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Wilandta, który nie wyraził zgody na kandydowanie.
         Przewodniczący rady Jan Pankowski zgłosił kandydaturę wójta Ryszarda Potwardowskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie i zasugerował, by radny i nauczyciel zostali wybrani na przedstawicieli do stowarzyszenia.
         Radny Adam Szalkowski uznał za zasadny wniosek wójta gminy Ryszarda Potwardowskiego.
         Przewodniczący rady Jan Pankowski poddał pod głosowanie wniosek radnej Wiesławy Sokołowskiej. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosami „za” ) radni przyjęli wniosek radnej.
         Przewodniczący rady Jan Pankowski poddał pod głosowanie wniosek wójta Ryszarda Potwardowskiego. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosami „za” ) radni przyjęli wniosek wójta gminy.
 
Do p-ktu 6-go c
         Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, a następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) uchwałę przyjęli do realizacji.
Na przedstawicieli wybrano radną Janinę Iwonę Andrzejczuk oraz nauczyciela, którego wskazał wójt Ryszard Potwardowski w terminie późniejszym, tj. p. Agnieszkę Szablewską.
Uchwała nr III/17/06 stanowi załącznik do protokołu.

Do p-ktu 7-go
         Wójt Ryszard Potwardowski przedłożył wniosek o wyznaczenie przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich. Współpraca dotyczyła m.in. kontynuacji działań odnośnie odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków, podjętych przez gminy, które tworzą związek.
 
Do p-ktu 7-go a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
 
Do p-ktu 7-ego b
         Przewodniczący rady Jan Pankowski poinformował, że wójt Ryszard Potwardowski jest członkiem zarządu Związku Gmin Rypińskich.
         Radna Wiesława Sokołowska zgłosiła kandydaturę radnego Rafała Klatta.
         Radny Wojciech Krajewski zgłosił kandydaturę przewodniczącego rady Jana Pankowskiego.
         Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
 
Do p-ktu 7-go c
         Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) uchwałę przyjęli do realizacji.
Uchwała nr III/18/06 stanowi załącznik do protokołu.
 
Do p-ktu 8-go
         Sekretarz gminy Jan Kwiatkowski przedłożył wniosek dotyczący zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Zebrania wyborcze proponuje się przeprowadzić w terminie od dnia 10 stycznia 2007 r. do dnia 15 kwietnia 2007 r. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przez wójta w porozumieniu z radnymi.
 
Do p-ktu 8-go a
Nie zgłoszono pytań, uwag.
        
Do p-ktu 8-go b
         Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie ( 15 głosów „za” ) uchwałę przyjęli do realizacji.
Uchwała nr III/19/06 stanowi załącznik do protokołu.
  
Do p-ktu 9-go
         Wójt Ryszard Potwardowski przedstawił informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  W szczególności zwrócił uwagę na następujące sprawy :
1/ wypłacono kwotę 81.430 zł w postaci dopłat do paliw rolniczych,
    ( dysponowano kwotą 180 tys. zł, jednak nie wszyscy zainteresowani spełniali
    wymagane warunki );
2/ wypłacono zasiłki posuszone w kwocie 599.628 zł;
3/ w ostatnim czasie wydano najuboższym 9 ton towarów żywnościowych :
    cukier, mąka, mleko, kasza, ryż, które gmina otrzymała od Banku Żywności
    w Toruniu;
4/ z dniem 1 stycznia 2007 r. zostanie połączony GOPS z referatem zajmującym
    się zasiłkami rodzinnymi, a obowiązki kierownika pełnić będzie p. Halina
    Słowik.
 
         Przewodniczący rady Jan Pankowski zarządził 10-minutową przerwę w obradach.
         W przerwie uczniowie Gimnazjum w Kowalkach śpiewali kolędy i pastorałki.
 
P o   p r z e r w i e
        
Do p-ktu 10-go a
W „Wolnych wnioskach...” pytania, uwagi zgłosili :
 
1. Jarosław Jankowski – sołtys wsi Czyżewo
    Przedstawił sprawę 4 bocianów, z których jeden padł. Zostało to
    zgłoszone policji i weterynarii, jednak bez odzewu.
 
2. Hanna Grochowiecka – radna, zam. Sadłowo
    Przypomniała o zbliżających się wyborach do Izb Rolniczych, mających
    odbyć się dnia 4 lutego 2007 r. W związku z powyższym zwróciła się
    z prośbą do sołtysów o nakłanianie mieszkańców gminy do wzięcia udziału
    w głosowaniu. Głosować mogą jedynie podatnicy podatku rolnego. 
    Przedstawiła swoją kandydaturę.
 
3. Wiesława Sokołowska – radna, zam. Balin
    Wyjaśniła, że podczas głosowania nad projektem uchwały zmieniającej
    uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok była „przeciw”
    z tego względu, że nie zostały jeszcze powołane komisje rady gminy, które
    powinny opiniować projekty uchwał. 
  
4. Adam Szalkowski – radny, zam. Głowińsk
    Nawiązał do wyborów do Izb Rolniczych i zgłosił wniosek, by wystosować
    pismo okólne w tej sprawie w celu doinformowania mieszkańców gminy.        
 
Do p-ktu 10-go b
Odpowiedzi na zgłoszone pytania, uwagi udzielili :
 
1. Ryszard Potwardowski – wójt
    Udzielił następujących odpowiedzi, wyjaśnień :
    1/ złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia;
    2/ wyraził nadzieję, że znajdzie się osoba, która zaopiekuje się bocianami,
    3/ wybory do Izb Rolniczych – gmina wypełni tylko swoje obowiązki
        związane z przeprowadzeniem głosowania.
 
2. Jan Kwiatkowski – sekretarz gminy
    Poinformował o ponownym zagrożeniu ptasią grypą. Gmina Rypin
    w związku z powyższym wyznaczyła 5-osobowy zespół wyposażony
    w odpowiedni sprzęt i przeszkolony, zajmujący się usuwaniem padłych
    ptaków. Wszelkie problemy należy zgłaszać do urzędu gminy.  
 
3. Jan Pankowski – przewodniczący rady
    Przypomniał o mijającym 27 grudnia 2006 r. terminie składania oświadczeń
    majątkowych przez radnych.
 
Do p-ktu 11-go
            Przewodniczący rady gminy Jan Pankowski stwierdził, że uchwalony porządek III sesji został w całości zrealizowany.
Podziękował za udział w obradach i na tym zamknął obrady III sesji Rady Gminy Rypin.
 
  
    Protokołowała
podinsp. urzędu gminy                                            
 
  Julita Kwiatkowska

                                                                                              Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Jan Pankowski

plik do pobrania (96kB) plik
 
 

metryczka


Wytworzył: Julita Kwiatkowska (22 grudnia 2006)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (1 lutego 2007, 12:41:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1009