2003 rok

Uchwała nr XIII/68/04
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 lutego 2004

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2003 rok

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. )uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2003 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.


 § 2 


Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. 


§ 3 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                            Przewodniczący Rady
 
                                                                                Piotr Pawłowski

Uchwała do pobrania (21kB) word

Załącznik do uchwały (24kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (27 lutego 2003)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (30 sierpnia 2006, 14:35:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2957