2004 rok

Uchwała nr XXIV/120/05
Rady Gminy Rypin
z dnia 7 marca 2005

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2004 rok

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje:
 
§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2004 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           Przewodniczący Rady
 
                                                                                Piotr Pawłowski

Uchwała do pobrania (22kB) word

Załącznik do uchwały (34kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (7 marca 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (30 sierpnia 2006, 14:38:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2617