Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin01.08.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

01.08.2022


Rypin, dnia 29.07.2022  r.
 
RRW.6733.CP.11.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
     że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Rypin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Balin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 109/83, 109/77, 109/78, 109/80, 109/84, 109/75, 109/85, 109/89, 109/90, 109/92, 109/93, 109/94, 109/55, 109/119, 109/96, 109/91, 109/79, 109/81, 109/101, 109/110, 109/117  położonych w miejscowości Balin - gmina Rypin, przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, celem uzgodnienia.
    W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Balin na okres 14 dni.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Paprocki (1 sierpnia 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (1 sierpnia 2022, 15:12:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370