Informacja publiczna

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

Udostępnienie informacji publicznych następuje w drodze :
1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
3. wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.
4. informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek,
5. informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy. Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępniania ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Podmiot powinien powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek (art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej wymaga od wnioskodawcy wykazania przesłanki interesu publicznego (art. 3 ustawy). 
,,Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 ustawy).
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. 2 ustawy).
Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji (art. 5 ust. 3 ustawy).
Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw” (art. 5 ust. 4 ustawy).

Nie podlegają udostępnieniu informacje chronione ustawami (m.in. ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), a także ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281).


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Plik do pobrania:

Wniosek (56kB) plik
 

metryczka


Wytworzył: Julita Lewandowska (17 lipca 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (17 lipca 2003, 14:00:14)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (25 lutego 2016, 08:39:02)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17797