Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin13.09.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

13.09.2022


Rypin, dnia 13.09.2022  r.
 
RRW.6733.CP.13.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
     że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Piotra Szameta  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV, małogabarytowej stacji transformatorowej, słupowej stacji transformatorowej, stanowisk słupowych SN  z rozłącznikami, stanowisk słupowych nN , złączy kablowych SN 15 kV i złączy  kablowych nN 0,4 kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 73, 19/1, 41 w miejscowości Dębiany, 4/4, 118/1, 115/3, 118/10, 122/9, 84/20 w miejscowości Dylewo, 83/1, 83/2, 199/2, 148/3, 146, 81/4, 82, w miejscowości Zakrocz,  położonych w  gminie Rypin oraz  na działkach o numerach ewidencyjnych 98/3, 95/2, 95/5 w miejscowości Sosnowo położonych w gminie Rogowo, przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,  celem uzgodnienia.
     W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Gminy Rogowo oraz we wsi Dębiany, Dylewo, Zakrocz, Sosnowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (13 września 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (13 września 2022, 14:34:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206