Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin08.03.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

08.03.2023


Rypin 08.03.2023 r.
RRW.6220.1.2023
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
  Stosownie do art. 49, w myśl art. 113 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
                                              
o wydaniu postanowienia z dnia 08.03.2023 r. znak: RRW.6220.1.2023 w sprawie sprostowania z urzędu innej oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Rypin z dnia 07.03.2023 r. znak: RRW.6220.1.2023 określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120307C Rypałki Prywatne-Stawiska od km 1+530 do km 4+398 i nr 120305C Stawiska-Linne-Jasin-Kwiatkowo od km 1+194 do km 2+159" w następujący sposób: w orzeczeniu decyzji, w tym we wszystkich punktach określających miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oraz w załączniku do decyzji, miejsce realizacji przedsięwzięcia (określenie nieruchomości, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia), prostuje się w następujący sposób:
•    do miejsca realizacji przedsięwzięcia dodaje się w obrębie Stawiska działkę nr 110/1.
 
Pozostała treść decyzji Wójta Gminy Rypin z dnia 07.03.2023 r. znak: RRW.6220.1.2023  pozostaje bez zmian.
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2.Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz w miejscowości Rypałki Prywatne oraz Stawiska na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (8 marca 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (8 marca 2023, 13:38:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279