Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin17.03.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

17.03.2023


Rypin, dnia 17.03.2023 r.
 
RRW.6733.CP.18.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
            podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Anny Łoś „Anemon” wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kablowej SN 15kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 79/2, 139, 135/3, 135/4 położonych w miejscowości Rusinowo - gmina Rypin oraz numerach ewidencyjnych 241/4, 242/2, 1442/1 położonych w miasto Rypin.
Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
           W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin oraz Urzędu Miasta Rypin na stronach: www.bip.rypin.pl., www.bip.rypin.eu,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Miasta Rypin oraz we wsi Rusinowo na okres 14 dni.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (17 marca 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (24 marca 2023, 15:26:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271