Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin17.05.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

17.05.2023


Rypin, dnia 17.05.2023  r.
 
RRW.6733.CP.13.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
          że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu reprezentowanej przez Pana Rafała Szarek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii kablowej 0,4 kV”, przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 21, 98/3, 94, 260/10, 260/17, 260/27, 260/31 położonych w miejscowości Godziszewy – gmina Rypin.
 przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, celem uzgodnienia.
       W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Godziszewy na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (17 maja 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (22 maja 2023, 15:18:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213