Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin24.05.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

24.05.2023


Rypin, dnia 24.05.2023 r.
 
RRW.6733.CP.12.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
      podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Starorypin Prywatny oraz przebudowa drogi gminnej nr 120308C Starorypin Prywatny - Rypin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 72/4, 72/28, 72/5, 72/9, 73/1, 74/5, 81, 19 położonych w miejscowości Starorypin Prywatny - gmina Rypin.
Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
      W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Starorypin Prywatny na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (24 maja 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (24 maja 2023, 14:48:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141