Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin02.06.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

02.06.2023

Rypin, dnia 02.06.2023 r.
 
RRW.6220.16.2022
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

W Ó J T    G M I N Y   R Y P I N

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek na wniosek NASZE MAZURY Justyna Marczak, Marcin Sadowski S.C. wydano decyzję administracyjną o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Nowe Sadłowo III” przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 171/1, 172/1 i 172/3 w miejscowości Nowe Sadłowo - gm. Rypin.
Decyzja ustala środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie decyzja zawiera ustalenia dotyczące fazy realizacji i eksploatacji oraz warunki konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 2) w godzinach od 8:00 do 15:00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się).
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
           
 
  
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl, Urzędu Gminy Skrwilno  oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Nowe Sadłowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (2 czerwca 2023)
Opublikował: Marcin Dytrych (2 czerwca 2023, 12:26:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140