Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin31.08.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

31.08.2023


Rypin, dnia 31.08.2023 r.
 
RRW.6733.CP.17.2023
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
że zostały zgromadzone materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruń reprezentowanej przez Pana Jakuba Gawrońskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na dz. 194/2, 161, 155/5, 155/11, 155/10, 155/9, 155/7, 155/6 obręb 0011 Kowalki, gm. Rypin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 194/2, 161, 155/5, 155/11, 155/10, 155/9, 155/7, 155/6 położonych w miejscowości Kowalki - gmina Rypin
 
     W związku z powyższym strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wszelkie informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Kowalki na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (31 sierpnia 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (1 września 2023, 10:58:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158