Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin22.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023


Rypin, dnia 08.09.2023  r.
 
RRW.6733.CP.18.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Pana Włodzimierza Palickiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656 – etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi:
·         894 w mieście Rypin położonych w  gminie Rypin.
·         21, 94, 184, 114, 162/3, 163/1 w miejscowości Godziszewy – gm. Rypin,
·         4, 12, 16/1, 24/3 w miejscowości Jasin – gm. Rypin,
·         10, 37, 65/2, 80, 139, 199 w miejscowości Stępowo – gm. Rypin,
·         407, 409 w miejscowości Przywitowo – gm. Rypin,
przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie oraz Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych PERN S.A. celem uzgodnienia.
    W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Miasta Rypin, Urzędu Gminy Skrwilno oraz we wsiach Godziszewy, Jasin, Stępowo oraz Przywitowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (22 września 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (22 września 2023, 15:27:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116