Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin22.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023


Rypin, dnia 18.09.2023 r.
 
RRW.6733.CP.23.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział w Toruniu  w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bartosz Jarząb w dniu 18.09.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, 113/7 i 115/1 w miejscowości Dylewo położonych w  gminie Rypin.
    W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Dylewo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (22 września 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (22 września 2023, 15:29:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113