Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin07.11.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

07.11.2023


Rypin, dnia 03.11.2023 r.
 
RRW.6733.CP.18.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Pana Włodzimierza Palickiego wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656 – etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi:
·         894 w mieście Rypin położonych w  gminie Rypin.
·         21, 94, 184, 114, 162/3, 163/1 w miejscowości Godziszewy – gm. Rypin,
·         4, 12, 16/1, 24/3 w miejscowości Jasin – gm. Rypin,
·         10, 37, 65/2, 80, 139, 199 w miejscowości Stępowo – gm. Rypin,
·         407, 409 w miejscowości Przywitowo – gm. Rypin.
 
    Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
    W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Miasta Rypin, Urzędu Gminy Skrwilno oraz we wsiach Godziszewy, Jasin, Stępowo oraz Przywitowo na okres 14 dni.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (7 listopada 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (7 listopada 2023, 13:39:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202