Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin14.11.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

14.11.2023


Rypin, dnia 07.11.2023 r.
 
RRW.6733.CP.30.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
zawiadamiam,

że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A, Oddział w Toruniu reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Melerskiego w dniu 31.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej 0,4 kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 452/1, 502, 461 i 471/9 położonych w miejscowości Rusinowo - gmina Rypin.
   W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin na stronie: www.bip.rypin.pl.,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Rusinowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (14 listopada 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (14 listopada 2023, 15:32:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204