Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin14.11.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

14.11.2023


Rypin, dnia 13.11.2023 r.
 
RRW.6733.CP.22.2023
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym
dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
że zostały zgromadzone materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu  w imieniu której działa pełnomocnik Pan Rafał Szarek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa Linii SN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej  nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 8, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/25, 9/26, 18, 19, 20, 21 oraz 30  w miejscowości Puszcza Miejska położonych w  gminie Rypin.
    W związku z powyższym strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wszelkie informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Puszcza Miejska na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Paprocki (14 listopada 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (14 listopada 2023, 15:34:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223