Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin16.11.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

16.11.2023


Rypin, dnia 16.11.2023  r.
 
RRW.6733.CP.16.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowanej przez Pana Łukasza Cieszyńskiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa zastawki ze stopniem i przepławką - Kamionka” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi położonymi w gminie Rypin:
· w miejscowości Zakrocz - 232/3, 232/4, 260, 232/2, 232/6,
· w miejscowości Puszcza Miejska - 64, 49/3,
przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, celem ponownego uzgodnienia.
    W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Zakrocz i Puszcza Miejska na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (16 listopada 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (20 listopada 2023, 14:55:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245